Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 11, 2006

De Kerken en Israël

door Keesjemaduraatje
tot mijn 16e levensjaar was ik lid van de Gereformeerde Kerk en vanaf mijn 6e jaar heb ik elke week een Psalm geleerd. In die gezangen en Psalmen werden zinnen gezongen als: "Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in". Dat soort zinnen over Israël en Jeruzalem moeten puur oud-testamentisch en symbolisch worden beschouwd. Het heeft niets te maken met de huidige staat Israël en de hoofdstad Jeruzalem. Weliswaar hebben de Nederlandse kerken jarenlang de staat Israël gesteund, maar die steun is sterk aan het afbrokkelen.

De officiële documenten van de kerk laten nog steeds een ongebroken steun aan Israël zien, zoals in de brief van de moderamen van de PKN:

"Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ziet geen reden om zijn standpunt te wijzigen ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict, door te pleiten voor een grotere druk op Israël alleen. Het moderamen houdt vast aan het eerder geformuleerde beleid dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Als kerk moet onze betrokkenheid er op gericht zijn beide partijen bij elkaar te brengen, aldus het moderamen."

Tegelijkertijd zijn er binnen de kerken vredesbewegingen actief die een veel radicaler en anti-Israëlisch standpunt verkondigen. Net als de politieke partijen, laten veel kerken het buitenlandse beleid over aan actiegroepen en steungroepen. Die vredesgroepen laten zich veel gemakkelijker beïnvloeden door propaganda. Doordat ze niet bijzonder ideologisch geschoold zijn, maar wel zich betrokken voelen met het lijden van het Palestijnse Volk, wordt er al gauw verkeerde informatie verspreid en toegepast.
Een voorbeeld is de "Kerken in Actie". Die organisatie geeft 50.000 euro subsidie aan een organisatie die de "K 310804 Al Aqsa Cultureel Centrum/Sociaal vormingswerk voor jongeren Gaza" wordt genoemd. Maar er worden ook projecten in Israël gesteund die de verzoening ondersteunen.

De informatie die op de website wordt verstrekt is echter af en toe beïnvloed door het verlangen "iedereen een beetje gelijk te geven". Zo wordt er gesteld dat de regering van de Palestijnse gebieden democratisch gekozen zou zijn.

Bovendien staat er de volgende zinssnede in:

- Joden in het land Israël / Palestina recht hebben op een veilig nationaal tehuis
- Palestijnen in het land Palestina / Israël evenzeer recht hebben op een eigen veilig nationaal tehuis
-Een acceptabele oplossing gevonden moet worden ter zake van het recht van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer of compensatie (internationaal te financieren).

Daar valt het me op dat Israël en Palestina op één lijn worden gesteld, terwijl een onafhankelijke Palestijnse staat op dit moment absoluut niet erkend kan worden, omdat er voortdurend aanslagen gepleegd worden vanuit die gebieden. Er is geen enkel souverein land dat zo'n land naast zich kan dulden.
Het recht op terugkeer hier wordt gepropageerd, terwijl dat absoluut onmogelijk is. Net als alle Nederlandse Canadezen niet terug naar Nederland kunnen. Slechts 10 procent van de Gazabewoners heeft ooit in Israël gewoond. De rest is afkomstig uit andere landen of later geboren.

Al met al kunnen we concluderen dat de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) een gematigd kritische houding ten opzichte van Israél inneemt. Mijn tante vetrtrouwde mij afgelopen zaterdag, tijdens het afscheid nemen toe: "We bidden voor Palestijnen én Israël". Daarop zei ik "Daar moeten jullie zeker mee doorgaan"

No comments: