Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, July 04, 2007

"Multiculturele stad wordt oorlogsgebied"

Opmerkelijke aanklacht tegen de Volkskrant:

"In het kader van de onderhavige aangifte gaat het om een drietal koppen, over een periode van 11 dagen, die van een dergelijk structu­reel oogmerk blijk geven.

Dàt hier sprake is van een structureel oogmerk, is dan met af te leiden uit de snelle opeenvolging van dergelijke, voor de bovengenoemde bevolkigsgroepen diffamerende en diskwalifice­rende koppen.

Het eerste voorbeeld is de kop in de Volkskrant van 10 februa­ri 2006, luidende:

     "Multiculturele stad wordt oorlogsgebied"

Onder deze kop worden dat een tweetal nieuw verschenen thril­lers besproken. De onheilspellende kop dekt noch de inhoud van het ene, noch van het andere hier besproken boek.
Hier wordt gewoon, weer eens, de gelegenheid te baat genomen om angst te zaaien tegen het verschijnsel multiculturaliteit.
En om aldus aan te zetten tot afkeer van, en daarmee tot haat tegen, personen van een niet-westerse allochtone afkomst. 

Het tweede voorbeeld is de kop in de Volkskrant van 31 januari 2006, luidende:

     "Meestal bestaat de allochtone werkloze niet eens"

Dit artikel gaat over de met name gedurende de laatste jaren tot enorme hoogte gestegen werkloosheid onder allochtonen in de Europese landen. Een zeer ernstig maatschappelijk probleem, waaraan door de politiek en de media over het algemeen weinig tot geen aandacht wordt besteed.

De hier bedoelde kop "Meestal bestaat de allochtone werkloze niet eens", is in dat kader buitengewoon suggestief. En sluit perfect aan bij de politieke en mediamieke hoofdstroom, die dit probleem liever geheel buiten beeld gehouden wil zien.

De oppervlakkige lezers van de krant, of degenen die alleen de koppen lezen, kunnen uit deze kop een bevestiging putten van wat een breed publiek op dit punt sowieso graag wil horen. Zij kunnen daarin de boodschap beluisteren: 'Allochtonen zeuren nu
wel over werk­loos­heid, maar dat valt reuze mee'.
Ook dit draagt dan bij tot de stemmingmakerij tegen allochto­nen van niet-westerse afkomst, die toch al op grote schaal
wordt bedreven.

Het derde voorbeeld is de zeer prominente kop, luidende "Dus niet kijken naar Marokkaans bloed", in de Volkskrant van 11 februari 2006.

Deze kop is toegevoegd aan een artikel over het al of niet toepassen van sterk verbeterde DNA-technieken in het foren­sisch onderzoek.
Het zou nu mogelijk zijn, aldus luidt de teneur van dit arti­kel, om met behulp van DNA-technieken indelingen te maken in populaties. Maar dat vereist dan wel nader DNA-gegevensonder­zoek onder die betrok­ken populaties.
De wettelijke mogelijkhe­den om dit af te dwingen ontbreken echter.
"

­­Advocatenkantoor Ste­ij­nen, Olof & Stel­ling
Couwenhoven 52-05
3703 ER Zeist
tel. 030-6956867
email: sagitar@het­net.nl

Aan de Hoofdofficier van Justitie
van het Parket te Amsterdam
de heer Mr. L.A.J.M. de Wit
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

                                 Zeist, februari 2006

Geachte heer de Wit,
Hierbij verzoeken,

1.   de Beweging tot Herstel van het Respect, gevestigd te Leiden 
2.   het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs in Neder­land (SMT), gevestigd te Utrecht
3.   de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam e.o.         (UMMA­O), geves­tigd te Amsterdam
4.   het Kommitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), gevestigd te Amsterdam
5.   de Stichting TamaZirt, gevestigd te Amsterdam
6.   de Europese organisatie ter Bescherming van de Rechtspo­sitie van Gedetineerden (EORG), gevestigd te Arnhem
7.   E. Boulachioukh, wonende te Utrecht
8.   Jamal Ftieh, wonende te Amsterdam
9.   Mohamed Salihi, wonende te Amsterdam
10.  Khadya Aamarou, wonende te Amsterdam
11.  Hafida Hanine, wonende te Weert
12.  Momamed Abdalla Mohamed, wonende te Nijmegen
13.  Aswani Hasan Basri, wonende te Assen
14.  Rachida Abousalama, wonende te Amsterdam
15.  Zakaria Elyoussouf, wonende te Amsterdam    
16.  Kaddija Gerar, wonende te Rotterdam
17.  Hassan Outaklla, wonende te Amsterdam
18.  Ahmet Toker, wonende te Tegelen
19.  Sakim Bilal, wonende te De Meern
20.  Amna Ibrahim, wonende te Alkmaar
21.  Hayat Said, wonende te Amersfoort
22.  Badr Mohammad Ahmad, wonende te Utrecht
23.  Abdelhak Bakkali, wonende te Bodegraven
24.  Fatima Salihi, wonende te Amsterdam   
25.  Farid Tissoudali, wonende te Amsterdam
26.  Laila Belbakkari, wonende te Amsterdam
27.  Zhoura Madrhoume, wonende te Amsterdam
28.  Anass Chrifou, wonende te Amsterdam
29.  Mohamed Salihi, wonende te Amsterdam
30.  Hafsah Groeneveld, wonende te Delft
31.  Jacobus Pieter van Melle, wonende te Amsterdam
32.  Wilma Bakx, wonende te Oosterhout
33.  Wessel Koopmans, wonende te Utrecht
34.  Cees de Gier, wonende te Den Haag
35.  Roseriet Gijsen, wonende te Veghel
36.  Jacob Alfons Suijk, wonende te Assen
37.  Johanna van Fessem, wonende te Den haag
38.  Astrid Essed, wonende te Amsterdam
39.  Paulus Antoine Scheerder, wonende te Amsterdam
40.  Minke de Gier, wonende te Den Haag
41.  Johannes Cornelis Maria Willems, wonende te Maastricht
42.  Johannes Willem van Leenhoff, wonende te Leiden
43.  Astrid Groeneveld, wonende te Nieuwegein
44.  Jan-Willem van de Velde, wonende te Den Haag
45.  Joke Kuijt, wonende te Amsterdam
46.  Jan Bruens, wonende te Amsterdam
47.  Ton van Asseldonk, wonende te Den haag
48.  Gerd Arendsen, wonende te Enschede
49.  Maria Hubertina Petronella Gerarda Wiertz, wonende te Zeist
50.  Merel Stephanie Francisca Johanna Scholten, wonende te Nieuwegein
51.  Johannes Jacobus Beentjes, wonende te Leiden
52.  Hans Hupkes, wonende te Hengelo
53.  Mascha Dominique Claassen, wonende te Delft 
54.  Corrie Akkermans, wonende te Middelburg
55.  Gonda Maria Doeven, wonende te Deventer
56.  Arjan Buter, wonende te Warten
57.  Wietse Potijk, wonende te Gorredijk
58.  Rianne UijtdeHaag, wonende te Bilthoven
59.  Florens de Gier, wonende te Den Haag
60.  Joke Visser, wonende te Den Haag
61.  Siegfridus Claassen, wonende te Borgloon (B)
62.  Bonnie van de Meer, wonende te Gorredijk
63.  Erik Theodorus Hummels, wonende te Zeist
64.  Chris van Asseldonk, wonende te Den Haag
65.  Barend Put, wonende te Scharsterbrug
66.  Geertje Jonkman, wonende te Gorredijk
67.  Einar Sies, wonende te Delft
68.  Gretha Buter, wonende te Warten
69.  Koert Jonkman, wonende te Gorredijk
70.  Cor van der Poel, wonende te Middelburg
71.  Jan Hekman, wonende te Sellingen
72.  Egberdina Mina Elenby-Hofsink, wonende te Assen
73.  Hubertus Josephus Antonius Spronck, wonende te Maastricht
74.  Fransje van der Breggen, wonende te Zutphen
75.  Gerrit Frijstein, wonende te Den Haag
76.  Adrie van den Hoek, wonende te Den Haag
77.  Mariam Garrido Otero, wonende te Rotterdam   
78.  Jacqueline Fransen, wonende te Amsterdan
79.  José van Leeuwen, wonende te Den Haag
80.  Thérèse van der Made, wonende te Almere
81.  Anita Heleen Lubbers, wonende te Winschoten
82.  Reynold Klooker, wonende te Abcoude,
tot gemachtigde stellend mr. N.M.P. Steijnen, advocaat te Zeist, Couwenhoven 52-5 (3703 ER), om over te gaan tot straf­rechtelijke vervolging van de heer Pieter Broertjes, hoofdre­dacteur van de Volkskrant, wegens het verspreiden van uitla­tingen die, naar hij wist, of behoorde te vermoeden, beledi­gend zijn voor een groep mensen, vanwege hun ras, in casu vanwege het behoren tot bevol­kings­groep van niet-westerse allochtonen van mediterrane afkomst.

Met grote regelmaat publiceert de Volkskrant, onder verant­woordelijkheid van genoemde Broertjes, koppen die beledigend zijn voor en/of aanzetten tot haat tegen niet-westerse alloch­tonen.

Ook als dit met de inhoud van genoemd artikel vaak nauwelijks te maken heeft, wordt aldus door de Volkskrant, onder leiding van genoemde Broertjes, de gelegenheid te baat genomen voor de verdere verspreiding van structurele aperte stemmingmake­rij tegen niet-wester­se al­lochtonen, met name Marokkanen en Tur­ken, dan wel tot het opwekken van angst voor deze bevol­kings­groepen, het­geen dan ook nog aanzet tot haat, een en ander in strijd met arti­kel 137e Wetboek van Straf­recht.­

Genoemd artikel luidt, voor zover hier relevant:

artikel 137e Wetboek van Strafrecht


     "1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke be­richt­geving:
     1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen vanwege hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of groep van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid (...) wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie"


In het kader van de onderhavige aangifte gaat het om een drietal koppen, over een periode van 11 dagen, die van een dergelijk structu­reel oogmerk blijk geven.

Dàt hier sprake is van een structureel oogmerk, is dan met af te leiden uit de snelle opeenvolging van dergelijke, voor de bovengenoemde bevolkigsgroepen diffamerende en diskwalifice­rende koppen.

Het eerste voorbeeld is de kop in de Volkskrant van 10 februa­ri 2006, luidende:

     "Multiculturele stad wordt oorlogsgebied"

Onder deze kop worden dat een tweetal nieuw verschenen thril­lers besproken. De onheilspellende kop dekt noch de inhoud van het ene, noch van het andere hier besproken boek.
Hier wordt gewoon, weer eens, de gelegenheid te baat genomen om angst te zaaien tegen het verschijnsel multiculturaliteit.
En om aldus aan te zetten tot afkeer van, en daarmee tot haat tegen, personen van een niet-westerse allochtone afkomst. 

Het tweede voorbeeld is de kop in de Volkskrant van 31 januari 2006, luidende:

     "Meestal bestaat de allochtone werkloze niet eens"

Dit artikel gaat over de met name gedurende de laatste jaren tot enorme hoogte gestegen werkloosheid onder allochtonen in de Europese landen. Een zeer ernstig maatschappelijk probleem, waaraan door de politiek en de media over het algemeen weinig tot geen aandacht wordt besteed.

De hier bedoelde kop "Meestal bestaat de allochtone werkloze niet eens", is in dat kader buitengewoon suggestief. En sluit perfect aan bij de politieke en mediamieke hoofdstroom, die dit probleem liever geheel buiten beeld gehouden wil zien.

De oppervlakkige lezers van de krant, of degenen die alleen de koppen lezen, kunnen uit deze kop een bevestiging putten van wat een breed publiek op dit punt sowieso graag wil horen. Zij kunnen daarin de boodschap beluisteren: 'Allochtonen zeuren nu
wel over werk­loos­heid, maar dat valt reuze mee'.
Ook dit draagt dan bij tot de stemmingmakerij tegen allochto­nen van niet-westerse afkomst, die toch al op grote schaal
wordt bedreven.

Het derde voorbeeld is de zeer prominente kop, luidende "Dus niet kijken naar Marokkaans bloed", in de Volkskrant van 11 februari 2006.

Deze kop is toegevoegd aan een artikel over het al of niet toepassen van sterk verbeterde DNA-technieken in het foren­sisch onderzoek.
Het zou nu mogelijk zijn, aldus luidt de teneur van dit arti­kel, om met behulp van DNA-technieken indelingen te maken in populaties. Maar dat vereist dan wel nader DNA-gegevensonder­zoek onder die betrok­ken populaties.
De wettelijke mogelijkhe­den om dit af te dwingen ontbreken echter.

Het gaat hier dus om nieuwe toepassingsmogelijkheden van DNA-technieken in de criminaliteitsbestrijding in zijn brede algemeenheid.

Dit wordt dan in het bewuste artikel, nog neu­traal geformu­leerd, doorgekop­peld naar mensen van niet-westerse allochtone af­komst, in casu Turken en Marokkanen, alsmede naar mensen afkom­stig van 'de lage landen'.

In het artikel gaat het daarbij maar om een enkele regel, luidende:

     "Met de juiste referentie-populaties kunnen we ook gaan zien of iemands oorsprong in het Marokkaanse Rifgebergte ligt, in het Tukse Anatolië, of de Lage Landen', zegt geneticus prof. dr. Peter de Knijff (..)".

Niettemin vertaalt het ontbreken van de wettelijke mogelijkhe­den om dergelijke nieuwe toepassingen af te dwingen, zich dan echter in de kop van enorm formaat, luidende "Dus niet kijken naar Marokkaans bloed".

Het, in de betrokken kop in groot formaat, onmiddellijk leggen van deze link naar Marokkanen is niet anders te kwali­ficeren dan als beledigende stemmingmakerij jegens de Marok­kaanse bevol­kingsgroep.

Voor hun 'criminele inslag' moet, zo suggereert deze kop onuitgesproken, het meest woren gevreesd.

En tevens wordt dan met deze kop gesuggereerd dat het hier een gemiste kans betreft om juist hun 'criminaliteit' op te spo­ren.

Aldus wordt dan ook nog aangezet tot haat tegen deze bevol­kingsgroep.


MITSDIEN wordt verzocht om op de hierboven aangegeven gronden over te gaan tot vervolging.


Tenslotte verzoek ik u om een bevestiging van deze straf­klacht o.v.v. 'klacht 7'.N.M.P. Steijnen,gemachtigde

1 comment:

ReneR said...

http://www.putrid.com/taliban.htm

De naam op 9 en 29 zijn dezelfde persoon.

Zijn er meer pogingen om de lijst langer te krijgen?