Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, January 03, 2009

Zwart Blok distantieert zich

Door Keesjemaduraatje
Op de website Indymedia is gisteren toch een klein discussietje tussen de anarchisten van het zwarte blok Demonstratieisrael01_gr en de communisten van de IS uitgebroken. De dames en heren anarchisten plaatsten een oproep aan medestanders, zich in een zwart blok naar de demonstratie tegen Israel, op het Museumplein te begeven.
De ondersteuning van Hamas gaat de vrijheidslievende socialisten toch een beetje te ver. Bovendien distantiëren ze zich daarmee van de stalinistische CJB, die "het in stand houden van een staat wenselijk achten". Goed zo jongens. Barcelona 1936 gaat ons geen tweede keer overkomen.

Als je bovendien de website van één van de oprichters van de Internationale Socialisten, Peter Storm, leest, dan voel je de teleurstelling, dat al die anarchisten het laten afweten. Kees Hudig van Globalinfo heeft zich stilgehouden, Ravage doet niet mee en zelfs de helden van de Vrije gaan vandaag niet tegen Israel demonstreren. Het zijn positieve tekens in een hele barre tijd.

5 comments:

Natasha said...

LOL@ verwijzing Barcelona 36

Ge said...

Juig niet te vroeg. De invasie van het Isrtaelische leger in de Gaza strook is begonnen.

Pineut said...

@Ge

Zeker niet te vroeg juigen meer dan 2500 jaar geleden opgeschreven en thans in vervulling gaand :

Zacharia 9:5-6-7 Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien.Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet.

Zefanja 2:4-5-6-7 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Kretenzen! Het woord des Heren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. De zeekust zal worden to weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Here, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen.

Amos 1:7-8 zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert, en Ik zal de inwoners van Asdod uitroeien en de scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de rest der Filistijnen te gronde gaat,- zo zegt de Here.

Ezechiël 25:15-16 Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen, daarom, zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Kretenzen uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee te gronde richten; Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik mijn wraak over hen breng.

In het laatst der dage zult gij dit alles zien.

Vr. Gr. Pineut

Ge said...

@pineut. morgen zal ik het even aan mijn vader voorleggen. Die zal het met al zijn catechisatie wel kunnen verklaren. Welterusten. Ook voor de bewoners van de Gaza strook?

philippine said...

Toch ben ik van mening dat de ongelofelijke sommen geld, die de UNWRA en de particuliere landen met hun 'bemiddelende' organisaties al decennia aan Palestijnen gunnen, de ware oorzaak zijn van Durban 1 en Durban 11.