Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, March 17, 2009

Mensenrechten in Nederland: "Integreer de Roma en Sinti"

Door Keesjemaduraatje
Wie het Europese Mensenrechten rapport over Nederland eens goed doorleest valt van de ene verbazing in de andere. Het rapport wil problemen oplossen die we helemaal niet hebben!!

Bij aanbeveling 33 staat bijvoorbeeld:
"Recognise the Roma and Sinti as a minority under the Framework Convention for the Protection of National Minorities and involve Roma and Sinti in all levels of political decision making."

ZigeunermeisjeDat zou betekenen dat er een "Overlegorgaan Sinti en Roma" in het leven geroepen zou moeten worden. Dat de minister van Wonen, Werken en Integratie regelmatig met de vertegenwoordigers om de tafel zou moeten gaan zitten en dat er een hele sloot subsidie naar die club moet. Wie weet moeten ze ook nog een eigen omroep krijgen.  En waarom?

In Europa wordt zowel de Friese- als de Roma-taal erkend als minderheidstaal. Aangezien de Friezen, in hun eigen provincie onderwijs in hun eigen taal krijgen, is de Europese Commissie van mening dat dit ook voor de Roma zou moeten gelden. Zo wordt Nederland een Europees beleid opgelegd, voor een probleem dat in die mate in Nederland helemaal niet bestaat.

Snel even op de website van het Ministerie van Wonen, Werken en Integratie gekeken of de Europese aanbeveling al omgezet is in een beleidsvoornemen. Wat lezen we in de Integratienota?

"Deze monitor zal opnieuw verschijnen in 2009. In de monitor van 2009 zal opnieuw onderzoek worden gedaan naar opsporing en vervolging, racisme en extreemrechts geweld, beeldvorming en islamofobie. Daarnaast ook naar discriminatie in de wijken, wonen en leefomgeving,discriminatie van Roma/Sinti, en discriminatie op het internet. Bovendien zal discriminatie in de horeca worden onderzocht door middel van praktijktesten. Net als in 2006 zal een onderzoek naar discriminatie-ervaringen onderdeel uitmaken van de monitor. Dit onderzoek naar discriminatieervaringen onder bijna 1700 allochtone en autochtone Nederlanders wordt vanwege de aard en omvang als een goed voorbeeld gezien op internationaal niveau."

Met andere woorden, de discriminatie van zigeuners wordt wel verder onderzocht, maar de groep wordt niet als Nationale Minderheid erkend.

Achtergrondinformatie staat in dit artikel op art1.nl. Er zijn tussen de 3500 en 6000 Roma en Sinti in Nederland. Het restrictieve overheidsbeleid is intussen afgeschaft.

"Op 1 maart 1999 werd de woonwagenwet ingetrokken. Iedere Nederlandse burger mocht weer in een woonwagen wonen. De overheid voert vanaf dat moment geen apart beleid meer voor woonwagenbewoners. De overheid wil de positie van woonwagenbewoners (en dus ook van Sinti en Roma) normaliseren. Woonwagenbewoners, Sinti en Roma zijn ook geen doelgroep meer van het minderhedenbeleid dat vanaf 1980 werd gevoerd.
De maatschappij ziet woonwagenbewoners, Sinti en Roma echter nog steeds als aparte groepen. Voorts beschouwen zij zichzelf ook als aparte groepen met een eigen cultuur. Daardoor nemen ze nog steeds een aparte positie in binnen de Nederlandse samenleving."

No comments: