Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 27, 2009

Politiek Proces

Door Keesjemaduraatje
Het anti-discriminatie artikel is in eerste instantie in de wet opgenomen om ervoor te zorgen dat de staat en de daarmee samenhangende instanties niet discrimineren. Het is dus een artikel om de burger tegen de staat te beschermen. Als dat artikel niet zou bestaan, zou een etnische groep zich van de staat meester kunnen maken en naar hartelust andere groepen uit kunnen sluiten. Door het niet-discrimineren in de grondwet op te nemen, worden burgers gevrijwaard van willekeur door de staat.

Satan Artikel 1 van de Grondwet luidt dan ook: Art. 1.  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Er wordt met nadruk gesproken over gelijke behandeling. Dat wil zeggen dat bij sollicitatie of toelating tot onderwijs niet gediscrimineerd mag worden. Dat heeft op zich niets te maken met wat mensen zeggen of denken. Meningen worden in dit artikel helemaal niet genoemd.

Naast artikel 1 van de Grondwet zijn er ook nog artikelen in het Wetboek van Strafrecht die discriminatie verbieden. Bijvoorbeeld artikel 137e:

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

Dit artikel heeft de wetgever opgenomen om te voorkomen dat er zodanig stemming tegen een bevolkingsgroep wordt gemaakt, dat ze zich bedreigd moeten voelen. Bijvoorbeeld als er wordt opgeroepen "de ratten te verdelgen" en als dat maar vaak en lang genoeg geroepen wordt dan gebeurd het op een gegeven moment ook, zoals bijvoorbeeld bij de massamoord op de Tutsis in Roewanda is gebeurd. De wetgever heeft dit artikel echter niet bedoeld om kritiek op religie te verhinderen.

Op grond van dit strafrecht artikel zijn de laatste jaren toch vele webloggers en andere publicisten aangeklaagd. De uitspraken waarvoor ze werden aangeklaagd liegen er niet om. "Stop het gezwel dat islam heet" is er bijvoorbeeld één van. Toch worden de meeste aangeklaagden vrijgesproken. Dat gebeurt om twee redenen. Als de uitspraak gedaan wordt in het kader van een "maatschappelijk debat", dan is de rechter meestal milder. Een tweede reden is, dat vaak niet aangetoond kan worden dat een gehele groep zich beledigd voelt, of dat de aangeklaagde het had over "moslimterroristen" en dan mag het wel gezegd worden.

Politiek Proces
Geert Wilders wordt nu onder andere aangeklaagd, omdat hij het heilige boek van de Islam, de Koran vergelijkt met het boek Mein Kampf van de nazis. Om hem op grond van het strafwet artikel te veroordelen zou eerst aangetoond moeten worden dat hij met die uitspraken ook de aanhangers van die religie beledigt. Kritiek op een boek is niet hetzelfde als het aanzetten tot haat tegen de aanhangers van die religie.

Daarna moet aangetoond worden dat die aanhangers zich ook beledigd voelen. Zelfs dat is echter nog niet genoeg. Een beetje beledigd zijn hoort erbij in een vrije westerse samenleving. Ook moet aangetoond worden dat de aanhangers van die religie zich terecht bedreigd voelen door de uitlatingen. Als de uitlatingen immers gedaan worden in het kader van een maatschappelijk debat of in het kader van een wetenschappelijke studie, dan vervalt de ernst van de bedreiging.

Er zijn tal van redenen en argumenten te bedenken om de aanklacht tegen Geert Wilders niet in te dienen en als hij wordt ingediend niet ontvankelijk te verklaren. Toch wordt het proces doorgezet. De indruk dat daarmee een lastige politicus monddood wordt gemaakt kan niet weggenomen worden.

No comments: