Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, February 02, 2010

Nederland is te democratisch

in elke willekeurige andere bananenrepubliek zouden de boven ons gestelde autoriteiten het niet in hun hoofd halen om een oorlogsheld met een koninklijke onderscheiding van zijn bed te lichten en van wapenhandel te beschuldigen. Daar zouden ze dat soort beschuldigeinen gewoon van tafel laten glijden. Dat is toch normaal, dat een commando een paar wapens in huis heeft.

Wat wel vreemd is, dat ik het meteen geloofde, toen ik hoorde dat er cocaine in het spel was. Je moet ook wel een paar lijntjes gesnoven hebben en absoluut overmoedig zijn om een bombardement op 20 meter afstand van je eigen troepen aan te vragen. Vooral als je daar zelf ook ligt. Maar het is goed afgelopen en dan ben je een held. Was het fout gegaan, dan was hij al eerder verhoord.

Ik haalde mijn zoon uit Kaldenkirchen op. Hij stond daar verkleumd met twee vrienden. Gestrand na een liftreis naar Berlijn. Toen hij in de auto stapte, vertelde ik het slechte nieuws over Marco Kroon.
"Nederland is te fokking democratisch", zei hij.  Hebben we een keer een held die terugvecht, is het weer niet goed.

3 comments:

Bas said...

Helden bestaan niet.
Het is een bedenksel uitgevonden in tijden
toen print en TV niet bestonden.
De koning ging echt niet voorop om iets te leiden maar wel als het goed uitpakte.
Elke idioot weet dat na de uitvinding van print, radio, en tv.
Een definitie van het woord held is idioot als het om overleven gaat wat opdrachtgevers prima lukt en lukte.

barend donder said...

iemand die naar vreemde landen gaat om daar mensen te vermoorden uit naam van de westerse democratie is een huigelaar en deze man is klaarblijkelijk ook nog een wapen handelaar en een coke dealer. Dat jouw kind zegt dat we te democratisch zijn geeft voor mij aan dat hij is opgevoed door een heel eng iemand....

Geus said...

Ik ken anders aardig wat helden.
Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Slobodan Milisovic, Osama Bin Laden.
Genoeg helden hoor.

Ik ben anti-democraat. Contrademocraat.
Jouw zoon kan zich bij mij aansluiten. Ter intellectuele bagage, leest Matthéüs 27 vers 17 tot 26:
#############################
Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus?
Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden. En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.
Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!
Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien.
En al het volk, antwoordende, zeide: bloed kome over ons, en over onze kinderen.
Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.
#############################
In dit Bijbel citaat zien we dan de Democratie de Zoon van God kruisigen. Democratie is de vijand van God. Bovendien, de Bijbel leert een compleet eerlijk systeem, waarbij de mensen tienden betalen, dat is slechts 10% belastingen, waarbij elke 49 jaar alle bezittingen opnieuw verdeelt worden.

Maar wie gelooft er nou in God.
Tegenwoordig.
Ja, ik wel, maar verder...
Overigens, militairen hoeven zich geen zorgen te maken, want met 10% belasting is er natuurlijk altijd kans op buit, vooral elke 49 jaar :D