Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, November 20, 2013

JMNA: Feestelijk afscheid met decharge

"Blijkbaar hebben jullie erg veel ruzie en is het vooral een persoonlijke kwestie" , zeg ik tegen oud-politicus Harry van den Bergh en jongerenwerker Erwin Brugmans, als ze de rechtzaal uitlopen. "Nee, we hebben juist helemaal geen ruzie, maar met die Karima Belhaj is gewoon niet te werken. Die heeft een heel opvliegend karakter." Geeft Harry van den Bergh als antwoord. Mostafa Hilali blijft op de achtergrond staan. We blijven nog een tijdje staan praten en dan scheiden zich onze wegen.

Ook van andere bestuursleden heb ik al gehoord dat een goede samenwerking met Karima Belhaj niet mogelijk is. Kandidaat bestuursleden worden door haar categorisch afgewezen. Esther Voet van het CIDI was zo'n kandidaat, die door Karima werd afgewezen. Als er geld binnenkwam duurde het maanden voordat er een plan kwam om iets met het geld te doen. Er wordt geen verantwoording afgelegd. Karima Belhaj is soms weken niet bereikbaar.

Uit de dagvaarding en de behandeling in de rechtzaal blijkt dat we hier te maken hebben met gekwetste ego's. De aftredende bestuursleden Karima Belhaj en Sabi El Mousaoui willen met opgeheven hoofd vertrekken. Er moet een feestelijk afscheid komen, waar ze voor de gedane diensten worden bedankt. Er moet een decharge voor de boekhouding komen, op het moment van afscheid. Pas onder die voorwaarden willen ze de Stichting Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam verlaten.

Op 14 maart zijn de onenigheden al zo hoog opgelopen, dat een vergadering met wethouder Andrée van Es en mevrouw Linthorst van de gemeente Amsterdam nodig is om een compromis te kunnen bereiken. Op die vergadering wordt afgesproken dat de boekhouding zal worden afgeleverd bij Harry van den Bergh, dat er een feestelijk afscheid georganiseerd zal worden en dat er na controle een schriftelijke decharge voor de boekhouding gegeven zal worden.

Diverse keren worden de oud-bestuursleden daarna uitgenodigd voor een vergadering om de boekhouding te overleggen. Geen van de keren komt El Mousaoui met de boekhouding opdagen. Hij beweert zelfs dat een deel van de administratie in handen van Karima Belhaj is. Het is onduidelijk waar de toegangscodes voor de bankrekening zijn.

Uiteindelijk staan alle betrokkenen op 12 november voor de rechter. Die stelt voor dat de volgende dag een kopie van de boekhouding aan de advocaat van Harry van den Bergh wordt gegeven. Daarna zal op 6 december een gesprek met de burgemeester en wethouder volgen. Op 16 december doet de rechter dan uitspraak. Natuurlijk in de hoop dat er tijdens het gesprek een compromis gevonden zal worden.

De vraag is of de doelstelling van de stichting door het nieuwe bestuur kan worden verwezenlijkt. Majoor Mostafa Hilali komt weliswaar oorspronkelijk uit de wijk Amsterdam-Nieuw-West, maar woont al jaren in Scheveningen. Ondanks het feit dat hij een sterke band met het jongerencentrum Argan heeft, is zijn betrokkenheid met Marokkaanse jongeren in de wijk sterk verminderd. Mohammed Rabbae woont niet in Amsterdam en blijkt al een jaar niet meer echt bij het JMNA betrokken te zijn. Harry van den Bergh zit in zoveel besturen dat hij nauwelijks tijd zal hebben dagelijks leiding aan de stichting te geven. De enige kans van het bestuur is, nieuwe Joodse- en Marokkaanse bestuursleden met een basis in de buurt aan te trekken.

Het oude bestuur onder leiding van Karima Belhaj heeft ondanks hun tekortkomingen toch een  aantal sterke eigenschappen. De enige JMNA bestuurder met echte leidinggevende diversiteitservaringen in diverse functies,  is Karima Belhaj. Alle contacten met de gemeente en de subsidieaanvragen lopen via haar. Ook sociaal-pedagoog  El Mousaoui met zijn functie in jongerencentrum Argan heeft een netwerk in de buurt Amsterdam-West. Door deze mensen eruit te werken heeft de stichting veel goodwill verloren.

Er zijn echter nog twee belangrijke oorzaken voor de teloorgang van het JMNA. Door de bankencrisis en de Europa-crisis is de aandacht voor het islamdebat veel minder groot dan vijf jaar geleden. Door het uitblijven van verdere islamitische aanslagen in Europa is er minder discussie over islam. Geert Wilders houdt zich meer bezig met het verkrijgen van macht in Europa, dan met het 'Marokkaanse straattuig'. Daardoor is de maatschappelijke belangstelling voor het JMNA veel kleiner. Beschouwt Mohammed Rabbae het JMNA nog als een dam die voor de politicus Wilders opgeworpen moet worden, nu is die dam op deze plek minder relevant.

Door de presentatie van het JMNA op de sociale media worden ook de interne discussie in het JMNA steeds meer openbaar. Al snel blijkt op het Facebook forum van het JMNA, dat die discussies niet meer in de hand te houden zijn en dat ze ook steeds minder over Joden en Marokkanen in Amsterdam gaan. Doordat Joden en Marokkanen heel erg weinig gemeenschappelijke doelen en idealen hebben, richt de discussie zich steeds meer op andere zaken: Israel bijvoorbeeld. Er zijn dagen dat elke scheet die in Israël wordt gelaten uitvoerig op het JMNA forum wordt besproken. Dat is pijnlijk.    

Weinig maatschappelijk belang. Weinig positieve aandacht van de media. Interne strubbelingen. Ziedaar de belangrijkste redenen voor een ruzie die voorlopig een dieptepunt in de Joods-Marokkaanse betrekkingen genoemd mag worden.

Sunday, November 17, 2013

JMNA: Kamer van Koophandel inschrijving is nog steeds vreemd

Het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam wordt verscheurd door interne strijd. Op 6 december aanstaande zullen Burgemeester van der Laan en Wethouder Andrée van Es proberen te bemiddelen. Nog steeds is niet duidelijk wie er nu wel en wie er niet bij het bestuur hoort.

De inschrijving van het JMNA bij de Kamer van Koophandel is recent veranderd. Met terugwerkende kracht (dus teruggedateerd) zijn Karima Belhaj, Sabi El Moussaoui en Manja Felicitas Bakker uitgeschreven .
Bestuurslid Mohammed Rabbae is al sinds december 2012 geen bestuurslid meer en heeft te kennen gegeven niet bij het gesprek met de burgemeester aanwezig te zullen zijn. Toch is hij nog steeds bestuurslid volgens de Kamer van Koophandel.


De stichting is nog steeds in de Egmondenstraat gevestigd. Dat is het woonadres van vroegere penningmeester Sabi El Moussaoui. Als de mening van het huidige bestuur is, dat de penningmeester Moussaoui er "een puinhoop van gemaakt heeft", zoals Harry van den Bergh afgelopen dinsdag in de rechtbank luidkeels uitriep, dan zou ik de stichting een ander adres geven. Voor je het weet komen de blanco checks van de gemeente Amsterdam nog op dat adres aan.

Tijdens het kort geding van afgelopen dinsdag vraagt de rechter aan Sabi El Mousaoui of hij nog steeds bestuurslid van de stichting is. Hij beaamt dat. "Wanneer bent u dan voor het laatst op een bestuursvergadering geweest?", vraagt de rechter. Een hoop erom heen gedraai en dat hij helemaal geen uitnodigingen meer krijgt enzo. Maar uiteindelijk komt er dan uit: "Maart 2013". Vreemd genoeg vraagt de rechter niet naar notulen van de vergadering.

Voor notulen moet je zowiezo niet bij het JMNA zijn. In de email van 21 februari 2013 schrijft Karima Belhaj dat ze per 1 mei 2013 geen bestuurslid meer zal zijn. In dezelfde email schrijft ze dat Sabi El Moussaoui ook per 1 mei 2013 geen bestuurslid meer zal zijn. Maar in de rechtzaal zegt Karima Belhaj dan weer, dat ze "in haar hart" nog steeds bestuurslid is.

Tijdens de rechtzaak wordt door Karima Belhaj ook uitvoerig uitgewijd over het begrip "pariteit", gerelateerd aan het vormen aan het bestuur. Er moeten steeds drie Marokkanen en drie Joden in het bestuur zitten. Nu er drie bestuursleden uitgemieterd zijn, wordt de pariteit steeds moeilijker. Mohammed Rabbae heeft een uitgesproken anti-Israël standpunt. Hij wil "alles uit Israël" boycotten. Mostafa Hilali is kritisch over de staat Israël. Harry van den Bergh is een uitgesproken en bekennende zionist.  Dat worden nog leuke bestuursvergaderingen. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd over Israël te gaan.

Op 16 december wordt de rechtzaak voortgezet. De rechter doet dan een uitspraak over de teruggave van de financiele administratie aan het huidige bestuur.

Friday, November 15, 2013

JMNA: Voor de rechter

Door Frank Kromer (NIW)

Bestuursleden van het Joods Marokkaans Netwerk (JMNA) proberen via een kort geding hun boekhouding, in handen van de vertrokken penningmeester, terug te krijgen.  

Hé Sabi, heb je de stukken bij je?” grapt JMNA-voorzitter Harry van den Bergh, terwijl Sabi El Moussaoui, de voormalig penningmeester van het JMNA, zich meldt bij de balie van het gerechtshof in Amsterdam. Hij kijkt om en glimlacht: „Nee, nee,” antwoord hij met zwaaiende handen. Het vriendelijk ogende tafereel zou geen voorbode blijken voor de rest van de middag. De twee zouden hard botsen voor de neus van de voorzieningenrechter. Het JMNA is al bijna een jaar verscheurd door interne conflicten. Aan de ene kant staan de zittende bestuursleden Harry van den Bergh, Erwin Brugmans en Mostafa Hilali. Zij willen graag een doorstart van hun geliefde stichting, die een brug moet slaan tussen Joden en Marokkanen. Recht tegenover hen staan de dit jaar opgestapte penningmeester Sabi El Moussaoui, de opgestapte co-voorzitter Karima Belhaj en de opgestapte secretaris Manja Ressler. Zij weigeren de administratie van het JMNA over te dragen zolang hun aftreden nog niet op door hen beoogde wijze is afgewikkeld. Na een mislukt tussenkomen van de Amsterdamse wethouder van Es in maart 2013 om de zaak af te handelen, na talloze mislukte afspraken met penningmeester El Moussaoui om de administratie in handen te krijgen, zagen de drie bestuursleden maar één oplossing: een kort geding.

Tuesday, November 12, 2013

JMNA: Penningmeester moet een kopie van de administratie afgeven

Dramatische taferelen bij de kantonrechter. Karima Belhaj: "Ik word bedreigd door extreem-rechtse elementen. Erwin Brugmans: "De administratie is mij door Karima Belhaj uit de handen gerukt en aan mevrouw Bakker gegeven"

Er zijn nu twee kampen binnen het Joods Marokkaanse Netwerk Amsterdam (JMNA). Gelukkig loopt de scheidslijn dwars door Joodse- en Marokkaanse groepen heen en zijn beide ethniciteiten bij beide partijen vertegenwoordigd.  Het nieuwe bestuur onder leiding van Harry van den Bergh, bestaat verder nog uit Mostafa Hilali (penningmeester) en Erwin Brugmans (secretaris).

Aan de andere kant staat het nu aangeklaagde oude bestuur onder leiding van Karima Belhaj, met als secretaris Manja Bakker en de penningmeester Sabi El Moussaoui. Inzet van de rechtzaak bij de voorzieningenrechter vandaag is het overdragen van de administratie en de bankrekeningen.

De Stichting Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam heeft een hoge status binnen bestuurlijk Amsterdam. Zo hoog, dat burgemeester van der Laan en Wethouder Andrée van Es persoonlijk op 6 december gaan bemiddelen om de strijdende partijen weer bij elkaar te krijgen. Nog steeds, ondanks uitblijvende financieële verantwoording, krijgt het netwerk 10.000 Euro soepsiedie per half jaar. Elke keer als er iets aan de hand is met Marokkanen in Amsterdam, kan de wethouder zeggen: "We zijn in overleg met het Joods Marokkaans Netwerk om de problemen op te lossen". Deze multiculturele schaamlap mag absoluut niet naar de enkels zakken. Zelfs de kantonrechter is daar vandaag van overtuigd.

De rechter komt vandaag tot een salomonsoordeel. Oud-penningsmeester El Moussaoui moet woensdag 13 november 2013, voor zes uur 's avonds een kopie van de administratie aan de advocaat van de tegenpartij overhandigen. Na 6 december, als Andrée van Es en burgemeester van der Laan met de kemphanen hebben gesproken, wordt er opnieuw door de kantonrechter naar de zaak gekeken.

Maandag 16 december, om 9.00 uur is de volgende zitting.

Monday, November 11, 2013

Naima El Bezaz: In Dienst bij de Duivel

Heel vervelend voor Lydia Zittema, destijds de hoofdredacteur van Vriendin. Probeert ze zo politiek correct- en multicultureel mogelijk te zijn. Elke tweede week een zwart model op de voorpagina. Berichten over bezoeken aan je Turkse schoonouders. Leuke recepten voor de suikerweek. En dan nu dit.

De beruchte schrijfster Naima El Bezaz (Vinexvrouwen; Nog meer Vinexvrouwen) hangt even op een schandalige manier de vuile was buiten. Zonder Lydia bij name te noemen natuurlijk, zodat de juristen er nog een hele kluif aan zullen hebben.

De hoofdpersoon van het boek "In dienst bij de Duivel" heet Angela en ze is hoofdredacteur van een vrouwentijdschrift. Ze wil graag een bekende schrijfster voor haar blad laten schrijven en ze denkt dat het interessant en spannend is de Marokkaanse schrijfster Dina te contracteren.
Had ze dat maar niet gedaan.

De eerste dag gaat ze met de eindredactie en de Marokkaanse schrijfster lunchen, maar dan moet ze zelf alles betalen. Want de Marokkaanse schrijfster heeft geen geld bij zich. Dat is pas het begin van wat blijkt een multicultureel drama te worden.

Dina heeft geen auto en bekritiseert de auto van de fotograaf, waarmee ze op stap gaat om lezers te interviewen. Als Dina in Roosendaal een lezeres met kanker interviewt, duurt het een hele dag voordat ze weer op de redactie verschijnt. Daarna identificeert ze zich zodanig met de lezeres en duikt zo diep in het leven van de kankerpatiente, dat het artikel ook veel te laat wordt opgeleverd.

Wat een leuke samenwerking met een Marokkaanse schrijfster had moeten worden, loopt volledig uit de hand. Dina praat niet met de andere redacteuren. Ze loopt met haar neus in de wind. Weigert vibrators te testen. Geeft consequent de schuld van alles wat misgaat aan een ander. Het hoogtepunt van het boek is als de schrijfster op de redactie flauwvalt en de hoofdredacteur nog de taxi naar huis moet betalen. Dure boel.

Dit alles wordt op een fantastische en humoristische wijze verwoord door de schrijfster Naima El Bezaz, die beweert zelf op een damesblad gewerkt te hebben, om onderzoek te doen voor haar boek. Bij bepaalde passages kom je niet meer bij van het lachen. Vooral als Naima El Bezaz alles van zichzelf bloot geeft. De angsten, de schaamte, de woede en de frustratie van een redactrice. Het staat er allemaal in.

Helaas heeft de redactie van uitgeverij Querido achteraf na het inleveren van het script, nog gemeend enkele additionele aanpassingen te moeten doen of de schrijfster gedwongen die aanpassingen te doen. Dat kan natuurlijk ook. Het boek zelf is spannend en zou zo maar in delen in een feuilleton van Libelle of Margriet passen. Maar waarom toch totaal overbodige anti-Nederlandse- en cultuurvijandige citaten erin verwerken? Jammer.

Enkele voorbeelden. "Zij vertegenwoordigde Nederland in het klein.
Een mollig vol gezicht, met groenblauwe ogen die ze samenkneep toen ze me de hand schudde"

"Dit is Volendams", zei ze. Hun dialect. Ik knikte begrijpend en was opgelucht, Nederland had, net als Marocco, zo zijn Berberstammen, naast het Fries dus ook Volendams. Logisch"

"Ineens ging het Nederlands weer over in het Volendams-Berbers. Gefrustreerd legde ik mijn pen neer en keek naar de taperecorder...."

"Dit is echter Nederland, hier gaat het niet om eeuwige roem, of materieel gewin, verre van dat."

"Ik was volkomen tevreden met mijn achterbuurtappartement in de slechtste buurt van Amsterdam-West. Die buurt was zó crimineel, dat daar nooit werd ingebroken"

"Zij waren de kurk waarop het land dreef. En ik, met mijn brutale, bruine allochtonenkop, zou dan de euvele moed hebben om aan die blanke autochtone vrouwen te vragen of ze hun vetrollen wel in bedwang hielden. Geert Wilders zette mensen voor minder op het vliegtuig terug naar hun geboorteland"

"Sorry dat ik het zeg, Renate, maar jullie Nederlanders zijn echt vreemd"

En dat gaat dan tweehonderdendrieenvijftig bladzijdes zo door. De ene sneer tegen de Nederlanders na de andere. En dan verbaast deze schrijfster zich erover dat ze niet bij De Wereld Draait Door wordt uitgenodigd en dat ze bij dat geweldige vrouwenblad Vriendin de laan uit wordt gestuurd. Je kan niet alles hebben schatje. Nederland in zijn hemd zetten en ook nog op handen gedragen worden.

Een grandioos boek dat vele moderne modieuze vrouwen een spiegel voorhoudt.

Sunday, November 10, 2013

JMNA: Karima Belhaj wordt afgezet als voorzitter
Het is jammer dat de bestuursleden van het Joods Marokkaans
Netwerk Amsterdam zo slordig zijn met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het is heel simpel, je gaat met de notulen van de laatste bestuursleden vergadering naar de KvK en je vult een formulier in.

Voorwaarde is wel, dat er notulen gemaakt worden. Als de secretaris van de stichting zonder pen en papier bij de vergadering zit, dan wordt dat moeilijk. Anyweetjes, Karima Belhaj is volgens onderstaand Parool artikel niet meer de voorzitter. En Manja Bakker is ook niet meer secretaris. Waar het geld gebleven is, dat weten ze niet.

De voorzieningerechter gaat zich aanstaande dinsdag 12 november 2013 om 14.45 uur op de Parnassusweg te Amsterdam, over de zaak buigen.
Er zal toch nog over 40.000 Euro een verantwoording afgelegd moeten worden.


bron: Het Parool  2 november 2013
Verbroederingsclub barst

door: HEIBA TARGHI BAKKALI

JMNA Bestuurscrisis in Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam escaleert

AMSTERDAM - Het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) wankelt door een bestuurlijke ruzie. Die is zó hoog opgelopen dat binnenkort mogelijk de rechter eraan te pas moet komen. Een bemiddelingspoging van wethouder Andrée van Es en voormalig burgemeester Job Cohen heeft niet mogen baten.


Sinds begin dit jaar is het bestuur van de op verbroedering gerichte organisatie, in 2003 mede in samenspraak met toenmalig burgemeester Cohen opgericht, uiteengevallen nadat vier van de zeven bestuursleden, onder wie de voorzitter, penningmeester en secretaris, hun vertrek hadden aangekondigd. Hierna ontstond ruzie tussen de vertrekkende en aanblijvende bestuursleden over de formele overdracht van bestuurstaken en administratie.

De huidige voorzitter Harry van den Bergh zegt niet verder te kunnen met nieuwe activiteiten zonder toegang tot die administratie. Daarom rest hem niets anders dan een kort geding. "Dat dit moet, vind ik buitengewoon verdrietig en zonde van de tijd. Wat zij willen is een decharge vóóraf, zonder dat wij de stukken hebben mogen inzien. Ze stellen nog meer voorwaarden aan het overdragen van de stukken, maar ze moeten die gewoon overhandigen en klaar," zegt van den Bergh, die zich eerder in het Nieuw Israëlietisch weekblad hardop afvroeg wat er met de subsidie is gebeurd.

Het oude bestuur zegt geen dagvaarding te hebben ontvangen. Volgens Manja Ressler, de vertrokken secretaris, weet Van den Bergh precies wat er met de subsidie is gebeurd omdat hij elke uitgave mede heeft ondertekend. Ook heeft zij de overgebleven bestuurders vaak uitgenodigd voor een vergadering met de overdracht op de agenda. "Daar zijn ze helaas niet op in gegaan."

Het JMNA is opgericht naar aanleiding van maatschappelijke onrust na een reeks incidenten, waaronder Marokkaanse jongeren die voetbalden met een gedenkkrans die tijdens dodenherdenking was neergelegd. Het netwerk poogt Joden en Marokkanen in de stad dichter bij elkaar te brengen met activiteiten zoals debatten, het benadrukken van de gedeelde geschiedenis, gezamenlijke feesten en een gezamenlijke lobby tegen het verbod op ritueel slachten.

Het is wrang dat deze organisatie gericht op verbroedering nu juist aan ruzie ten onder dreigt te gaan, beaamt voormalig voorzitter Karima Belhaj. "We hebben samen heel veel goede dingen gedaan voor de dialoog, dat wordt overschaduwd doordat men vaak cynisch is over Joods-Marokkaanse relaties. We worden vaak ten onrechte geframed in een politiek conflict. Het is jammer dat het zo moet, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen."


Friday, November 01, 2013

JMNA: Bestuur voor de rechter


Door Frank Kromer (NIW)

Opgestapte bestuursleden, een verdwenen boekhouding en een kort geding. De toekomst van het Joods Marokkaans netwerk Amsterdam hangt aan een zijden draadje. 

Het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) heeft in zijn zevenjarig bestaan veel crisissen meegemaakt. Bestuurders stapten met ruzie op en op de offi ciële Facebookpagina van het JMNA liepen discussies volledig uit de hand, compleet met anti-Israëltirades. Bezoekers werden omschreven als ‘zionisten die landjepik en het etnisch zuiveren goedpraten’. Maar nu is de bom bij het netwerk, dat als doelstelling had om een brug te slaan tussen Joden en Marokkanen, daadwerkelijk ontploft.
Niet alleen zijn in de eerste helft van 2013 vier van de zeven bestuursleden opgestapt, ze hebben ook de complete boekhouding meegenomen. Voor de drie overgebleven bestuursleden, Harry van den Bergh, Erwin Brugmans en Mostafa Hilali is het een raadsel wat er met het JMNA-subsidiegeld is gebeurd. Via een kort geding proberen de drie bestuursleden nu de fi nanciële administratie, die in handen zou zijn van de opgestapte penningmeester Sabi El Moussaoui en de opgestapte co-voorzitter Karima Belhaj, terug te krijgen. „Ik wil inzicht hebben in de fi - nanciële stukken,” zegt Harry van den Bergh, nu de overgebleven voorzitter. „Ik wil weten waar de subsidie voor is gebruikt en hoeveel er nog in kas zit. We moeten het jaarverslag voor 2012 nog opstellen en daarnaast moeten we verantwoording afl eggen aan de gemeente; we hebben immers begin 2012 40.000 euro subsidie gekregen.”

Lees verder in het NIW