Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 05, 2008

Wiesje de Lange over Fatah en Hamas

Door Wiesje de Lange (Israël)

FatahEen reisgezelschap dat graag in het Nederlands iets wilde horen over de lopende zaken in Israel ging als een man stram rechtop zitten, vele ogen staarden mij ongelovig aan toen ik een paar woordjes liet vallen over de manier waarop vijanden in het Heilige Land en omstreken met elkaar omgaan. Dat een x aantal terreurfrakties (men vond het bevreemdend dat een bestuur, zelfs een bestuur van een Autonomie geheel bestond uit terreurgroeperingen) onderling slaags raakten was niet nieuw. Dat een kleine tweehonderd koene ijzervreters (ijzer wordt grotendeels gestolen in Israel) al schermutselende met grote snelheden de benen namen richting Israel en niet richting de broeders in Egypte daar kon men nauwelijks bij. Was Israel dan niet de vijand waar men de projectielen op af pleegt te schieten zoals iedereen herhaaldelijk zag op de TV? Dat Israel de eigen vijand, getransformeerd in een goed heenkomen zoekende wanhopigen (waaronder ernstig gewonden) toeliet in het kleine landje was verbluffend. Dat Israel ook nog terroristen gewond in de burgeroorlog /terreurfracties-oorlog opnam in de overvolle ziekenhuizen..nee…wat vertelde ik hen nu?

Vrienden, ik verzon niets. Gaf enkel droge feiten weer. Liet misschien weg dat het niet Israel's soldaten waren die op het idee kwamen hun levens te wagen (de vijand bleef vanuit Gaza op hen schieten tijdens de reddingsactie), het was hun regering die daartoe opdracht gaf en ook deze regering handelde niet op EIGEN initiatief maar probeerde ene Aboe Mazen terwille te zijn, die hierom had gevraagd. Aboe Mazen? Ja. Dat is in een politieke schijnwereld een schijn-President van de PA die (volgens sommigen) was maar nu niet meer bestaat, althans niet in de oude vorm, zoals het Suriname uit de jeugd van mijn reeds lang heengegane schoonmoeder niet meer bestaat, zoals der alte Kaiser niet meer in Schoenbrunn zit…einfin, de wereld verandert en wat was dat werd dikwerf geschiedenis.  Ik haast mij nu te roepen dat de PA in wezen nimmer bestond anders dan op papier, het was niet meer dan fiktie, een product van onwaarachtig politiek gekonkel waar werkelijkheid vastbesloten genegeerd werd, rondwentelend als een satelliet in cyberspace. Maar ook fictie heeft een eigen momentum in het MO en de PA werd luide bejubeld door de wereld, echt of niet echt. Het hoofd der PLO (Aboe Mazen), de President werd dubbel belachelijk en onecht toen zijn van Arafat ge'erfde fractie in een burgeroorlogje tussen de terreurtrawanten vrijwel alle macht en vele levens verloor. Ter plekke edoch niet in 's werelds hoofdsteden waar Mazen als een staatshoofd bejegend wordt. Mazen heeft niets meer in de Gaza-melk te brokken, Hamas pleegde een staatsgreep-zonder-staat en heerst in Gaza, zal waarschijnlijk ook de PLO verdrijven uit Judea en Samaria, wanneer Israel lang genoeg stopt met het verdedigen van PLO voornoemd. Aboe Mazen kan dus helemaal niet "gesterkt" worden zonder de strijd-tot-het-einde aan te binden met de Hamas en zo ver gaat Israel niet. Nog niet. Dat zal eerst gebeuren wanneer het leven voor de Joden van Israel nog ondraaglijker worden zal.

Vrienden, wacht, het wordt nog veel gekker. Was onze Aboe blijde met zijn geredde PLO-terroristen?  Ach..Hij zei niet eens dankjewel, weigerde de ontsnapte deserteurs elke bijstand en vooral toegang tot de PA in Judea/Samaria hoewel hij zulks toch eerlijk had beloofd. Meer dan dat. Hij had Israel verzocht "zijn mensen" te redden uit de Hamas-klauwen en hen door te sluizen naar Ramallah, Mazen's residentie (maar hij is zelden thuis).
Helaas, enkele uurtjes verliepen en Mazen besefte dat hij zich had vergist en stuurde een adjudant, ene Chussein Alsheich op de Israelische redders af om de zaken te herbespreken. Zoals gewoonlijk. Want, zoals dat gebeuren kan…ook binnen de PLO was een ruzietje uitgebroken en nu kon men het in die kringen niet langer eens worden over het lot der geredde terreurmakkers. Enne, er was nog iets. De makkers moesten in Gaza blijven om aldaar te vechten voor hun leider, Aboe Mazen die de hoop op terugkeer naar de Strook nog niet opgaf.  Onder het motto van "Aboe Mazen moeten wij sterken" wilde Israel de Gazaten terugsturen naar hun kazernes maar dit was een probleem omdat daar enkel de dood wachtte. De laatste berichten noemen Ramallah als tijdelijke verblijfplaats, Mazen of geen Mazen.  Deze man klaagde ook over hoge kosten die de reddingsoperatie meebracht. . Het had hem al zoveel geld gekost om wat getrouwen die indertijd moesten vluchten uit Gaza toen hun "President" aldaar het veld ruimde te huisvesten en te voeden.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de vreemdsoortige actie de door de hoofdsteden van de wereld zwervende Mazen sterkte. Integendeel. Het kan zijn volk niet ontgaan zijn dat hij de bescherming van Israel geniet (kan het erger?), als een onttroonde vorst van Europa naar de Arabische landen vliegt en zijn mensen van verre aanspoort "stand te houden" tegen het onduldbare, het niets ontziende Hamas-geweld waarvoor hijzelf op de loop ging. Ja, we hebben dit vaker gezien in de wereldgeschiedenis.

Ook iets anders is niet langer waarschijnlijk. Wat bleef er over van "een vaderland voor een palestijns volk? De PA viel uiteen in Hamas- en PLO-land. Twee fiefdommetjes die elkander als kemphanen bestrijden. Van een PA is enkel nog sprake in oude, achterhaalde overeenkomsten. Een enorm wapenarsenaal werd tijdens de gevechten door de Hamas buitgemaakt en trots getoond aan de wereld. Was het bestemd om Israel te bestrijden of om de Hamas te lijf te gaan? Volgende vraag:"zullen de PLO-terroristen, gered door Israel in het vervolg geen Kassam-raketten meer op hun redders afschieten? "

U kunt het "tragiek" noemen, zoals in een Griekse tragedie  dat een regime als de PA nimmer orde op zaken behoeft te stellen want al wat verkeerd is kan immers geweten worden aan de Israelische bezetters en veroveraars? Waarom misdaad, moord bestrijden?

Dit vingerwijzen naar een vijand inplaats van veredeling van eigen staatsbestel is het vergif dat  dit soort regimes op den duur verwoesten moet.

Aan moord en roof (allemaal de schuld van Israel) lijkt voorlopig geen einde te komen, noch wordt een einde hieraan nagestreefd.

De jeugd wordt erin onderwezen inplaats van in goede burgerzin. De zomerkampen van de PA-kinderen zijn al zo dikwijls gefotografeerd..U weet het nu wel, misschien schokt het niet eens meer. Daar buitelen ze rond, de lieve kleinen, onder kreten van "doodt de Joden" spelen zij met kleine raketjes die zij leren afschieten richting "de Jahoed (Jood)". Voorts omvatten de activiteiten politieke en religieuze lessen, alle met de zelfde boodschap.

Jong geleerd is oud gedaan. Er ligt prikkeldraad om onderdoor te kruipen, richting een vaderland, door de Joden geroofd (mythologisch Palestina). Als ouder hebt U de keuze tussen een zomerkamp van de Islamitische Jihad, de Hamas en nog vele andere vermaakcentra. Het maakt weinig uit, een Kassamraket is een Kassamraket.

Uit de verte lijkt het wellicht allemaal eenvoudig, geachte lezers. Oorlog. Krijg. Om een Palestijns vaderland dat Israel moet vervangen. "Op terroristen sluit de rijen….het groene vaandel voeren wij….". Zingt U zelf maar. Op de wijs van de Internationale. Maar hier is geen sprake van gesloten rijen en van een eensgezinde terreur-opmars. Strooien engelen vanuit den hoge twistappels in de anti-Israel gelederen? Niemand minder dan de PLO van Aboe Mazen eist thans (ik overdrijf niet) een internationale boycot van de Hamas. Niet omdat deze probeert Israel in de pan te hakken maar om de vijandschap t.a.v. de PLO. Zodat Israel nog heel veel vluchtende terroristen die een dure eed zworen datzelfde Israel te zullen vernietigen….kan verwachten.

Fanatiek extremisme produceert vluchtelingen. Komen er naar Israel's grenzen geen vluchtelingen uit de Sudan waar eveneens een burgeroorlog woedt die rivieren van bloed de woestijn in doet kabbelen alsmede een pathetische stroom menselijke ellende?  Israeli's die zelf ongeveer alles weten van noodzaak te vluchten hebben geen verweer tegen  deze derivaten der omringende regimes en men opent aarzelend de poorten van de voorouderlijke burcht temidden der verwording. Om dan later bijna hopeloos te worstelen met de gevolgen, een groeiend aantal asylzoekers, levend in armoede en vrees voor de politie die naar hun paspoorten kan vragen.

Maar vandaag schudden meneer en mevrouw Israeli de hoofden. Overdag Israel beschieten met Kassamraketten, tunnels graven onder Israels zwaarverdedigde grens naar de landbouwnederzettingen waar dan plots een terrorist tussen het koren op kan duiken om te doden wie in de buurt is? En dan, wanneer heel dat terreur-regime ontploft in het eigen gelaat wild naar Israel  kruipen door de velden, smekend om asyl? Het deed waarschijnlijk velen waaronder Uw briefschrijfster denken aan soortgelijke ervaringen zoals die met de TIPH, een internationaal team, gezeteld in Hebron om "de Arabieren te beschermen"(TIPH: temporary international presence in Hebron). Waartegen deze beschermd moeten worden is duidelijk. Er wonen in Hebron temidden van een kleine 200 000 Arabieren misschien wel 800 Joden wat vreselijk gevaarlijk is. Voor de Arabieren.  Echter, toen in 2006 naar aanleiding van wat gewraakte spotprenten in Deense kranten de PLO onderling gewapend ongenoegen kreeg vluchtte deze zelfde zeer anti-Joodse TIPH in een colonne van voertuigen naar het gehate Israel om bescherming. Na een maand of wat luwden de stormen in Hebron en de TIPH keerde er terug om met hernieuwde energie de Joden aldaar het leven zuur te maken. Niets vergeten en niets geleerd net als de Bourbons van Frankrijk. Weer lopen de TIPH-troepen met hun fototoestelletjes rond, vlassend op een rel, opdringerig Joden fotograferend waar die gaan of staan, vooral in de buurt van de Machpela Spelonk. Hun voorbeeld vond navolging in o.a. de machsom watch, een even opdringerige internationale aanwezigheid, Israelische soldaten frustreren in de pogingen terroristen tegen te houden voordat deze hun werk kunnen doen.

Al deze actie wekt onontkoombaar de indruk dat de Arabier de Jood niet echt mag maar…elke opiniepeiling onder Israel's Arabieren wijst uit dat een 75% Israel verkiest als woonoord boven geheel de Arabische wereld, de PA inbegrepen. Om deze reden verliest onderhandelen over een "verdeling van het land" en "een verdeling van Jeruzalem" de inhoud. Men kan Oost-Jeruzalem aan de PA afstaan maar de Arabische bevolking zal Israel in trachten te komen, hoe dan ook. Men zou bijna verzuchten dat op den duur al het omstreden land onder PA-beheer zal liggen en alle mensen….in Israel zullen wonen. Maar wat vertel ik U nu..een virtueel vaderland kan immers niemand herbergen?

4 comments:

M. Devrindt said...

De strijd tussen Fatah en Hamas is een strijd tussen de snorren- en de baardmannen.
Als Fatah aanhangers van Hamas gevangen neemt, wordt bij hen de baard afgeschoren;
neemt Hamas aanhangers van Fatah gevangen dan wordt de macho snor er af gehaald.

mel said...

over aboe mazen heb ik inderdaad al maanden niets gehoord in de media.

philippine said...

Een artikel om van te smullen.

sjun said...

Zestig jaar Israël, zestig jaar vermaak om voorspelbaar gedrag van opvallende actoren in de case.