Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 31, 2009

Geef vrouwen de helft...

Door Keesjemaduraatje
Vaak worden culturen met elkaar vergeleken, ook op de universiteit en wij hebben bij Culturele Antropologie altijd geleerd, dat de Westerse Cultuur toch wel bij lange na de slechtste, verdorvenste en oneerlijkste cultuur van alle tijden en van alle landen is. Kolonialisme, Imperialisme, Slavernij. Noem maar op en pak maar in.

Iraansemanprovrouwendag400x439De laatste tijd zijn er echter stemmen die steeds luider worden en die zeggen dat er één cultuur nog erger is. Dat ben ik niet, die dat zegt. Maar dat zijn de feministen. Waarom? Omdat in de islamitische wetgeving bepaald is, dat vrouwen slechts de helft van hun deel van de erfenis krijgen en de zoons hun hele deel. Dus als er twee dochters en één zoon in een gezin zijn, krijgt de zoon de helft en de meisjes ieder een kwart. Veel mensen noemen dat oneerlijk.

Op een goede dag hoorde de geachte Senator van de SP, Anja Meulenbelt dit, verhaal ook en ze ging nog eens goed in de Koran en de Hadith lezen en wat bleek? Ja het klopt. Meisjes de helft. Shit ja. Wat moet je daar nou als feministe van het eerste uur op zeggen?

Niet getreurd. Een schizofreen is nooit alleen. Daar is ook wel weer een mouw aan te passen. Lees hieronder hoe het verder gaat.

Bedankt PowNed

Door Keesjemaduraatje
Mijn campagne voor PowNed heeft me 28,60 Euri opgebracht. Ik zag net een afrekening van een paar weken geleden en daar zag ik opeens 5 keer het contributiegeld van 5,72 teruggestort. Dat betekent dat ik 5 mensen lid van PowNed heb gemaakt. Bedankt hiervoor.

Powned_terugbetaling

Busstation_2
Busstation Eindhoven

Saturday, May 30, 2009

Artikel 1 is voor sukkels

Door Keesjemaduraatje
In de afgelopen jaren hebben hebben veel mensen een beroep op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet gedaan.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Grondwet2 Dat zet natuurlijk de deur open voor iedereen die zich terecht of onterecht gediscrimineerd voelt. Als je kijkt wie dat allemaal zijn, dan moet je concluderen dat sukkels, verliezers en querulanten een beroep op deze wet doen.

2000 Doorstuderen met behoud van uitkering
"Een 51 jarige mevrouw wil met behoud van uitkering een HBO studie volgen. Als de Sociale dienst dat afwijst beroept ze zich op artikel 1 van de grondwet, vanwege vermeende dicriminatie van vrouwen. Het beroep wordt afgewezen."

2000 Bijstandstrekker wil langer op vakantie
"Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel."

2002 Wasmachine moet door de Sociale Dienst betaald worden
"Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een wasmachine en koelkast, omdat betrokkene ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel wordt gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust."

2002 Uitkeringstrekker wil meer geld voor sociaal-culturele activiteiten
"Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming 2002 Wasmachine, gasfornuis en TV moeten door Sociale Dienst betaald worden
"Onterechte afwijzing (categoriale) bijzondere bijstand voor kosten van een stofzuiger, gasfornuis en televisie, omdat betrokkenen ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel zijn gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust. Zo zijn betrokkenen evenals de wél tot de doelgroepen behorende 65-plussers ontheven van de sollicitatieverplichting, waardoor zij niet door middel van betaalde arbeid een hoger inkomen zullen kunnen verwerven."

Misschien heeft Pim Fortuyn daarom wel voorgesteld om Artikel 1 van de Grondwet af te schaffen. We weten het niet

Ontkenning van de Holocaust

Door Keesjemaduraatje
Dat is ook al weer een tijdje geleden. De LPF-Eindhoven en de Bond van Kritische Belastingbetalers hielden een bijeenkomst in een restaurant in de Dommelstraat. Ik was ook uitgenodigd, evenals trouwens Eindhovense politieke partijen. De D66 secretaris was er ook. In ieder geval ging het op een gegeven moment over Vrijheid van Meningsuiting. De gespreksleider vroeg wie er voor de totale vrijheid van meningsuiting was. Iedereen eigenlijk. Behalve één man en die heette Keesjemaduraatje. Want ik zei namelijk dat de ontkenning van de holocaust strafbaar moet blijven.   

Daar werd toen heel goed op gereageerd door de voorzitter van de partij Liberaal Eindhoven, Paul Verhaegh, want die zei dat je in een vrij debat, dat soort mensen, die dat zeggen, kunt ontmaskeren en bewijzen dat ze een geheel andere agenda hebben. En daar is ook iets voor te zeggen. Dus het werd evengoed best gezellig. Dus je kan debatten ook gewoon voeren, zonder mensen voor rotte vis uit te schelden.

Vreemd genoeg vind ik die vrije manier van discussieren op dit moment meer bij de anti-islamisten en de liberalen. Daarom kan ik ook niet kwaad worden op Mark Rutte. Ik vind het een aardige man en hij bedoelt het goed. Laat hem. "Leave Mark Rutte Alone!!!"

Friday, May 29, 2009

De overgave van Joanie de Rijke

Door Keesjemaduraatje
Heeft Geert Wilders gelijk als hij zegt, dat het begrip dat Joani voor haar verkrachter toont symbool staat voor het morele verval van de Nederlandse elite?

In het bovenstaande interview blijkt niets van begrip. Weliswaar stelt Joani dat het gebied waar ze gegijzeld is, het gebied van de Taliban zou zijn, maar verder kan je er geen pijl op trekken. De opmerking over begrip voor de Taliban komt uit haar boek, zoals in de recensie over haar boek te lezen is.

Update: Ik schreef al eens eerder over deze journaliste. Ze heeft zich namelijk tijdens haar gijzeling tot de islam bekeerd en leerde de Taliban het Nederlandse liedje Berend Botje Ging uit Varen

Link naar Berend Botje en de Koranverzen

Thursday, May 28, 2009

Ravage niet vervolgd voor Rene Danen-parodie

Door Keesjemaduraatje
Weer een lichtpuntje voor de vrijheid van meningsuiting. De hoofdredacteur van het extreem-linkse krakersblad Ravage wordt niet vervolgd voor zijn column "Dagboek van Rene D." In de column kroop hij in de huid van de 'Nederland Bekent Kleur' voorzitter Rene Danen en legde deze Rene bedreigende en laatdunkende opmerking over Geert Wilders in de mond.

Twee maanden na het plaatsen werd de webmaster Roeben (toch niet dezelfde Roeben die het verschil tussen "y" en "ij" niet weet?) opgepakt en zijn PC in beslag genomen. Later moest Alex van Veen op het politiekantoor komen om de zaak uit te leggen.

Alle belangrijke anti-islam-blogs spraken zich destijds tegen de arrestatie en de vervolging uit. Van de extreem linkse websites kreeg Alex veel minder steun. 

Nu ís de aanklacht ingetrokken. Lees hier het gehele bericht

Wednesday, May 27, 2009

"Islam mede oorzaak delinquent gedrag"

Door Keesjemaduraatje
"Het minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen."

Wordt ik nu aangeklaagd wegens haatzaaien? Nee, want ik heb de uitspraak tussen haakjes gezet, ten teken dat het geen uitspraak van mijzelf is, maar van iemand anders. Bovendien is het een citaat uit een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie om de jeugdcriminaliteit te helpen bestrijden. Je kan het hele artikel hier lezen:

Islam mede oorzaak delinquent gedrag

Politiek Proces

Door Keesjemaduraatje
Het anti-discriminatie artikel is in eerste instantie in de wet opgenomen om ervoor te zorgen dat de staat en de daarmee samenhangende instanties niet discrimineren. Het is dus een artikel om de burger tegen de staat te beschermen. Als dat artikel niet zou bestaan, zou een etnische groep zich van de staat meester kunnen maken en naar hartelust andere groepen uit kunnen sluiten. Door het niet-discrimineren in de grondwet op te nemen, worden burgers gevrijwaard van willekeur door de staat.

Satan Artikel 1 van de Grondwet luidt dan ook: Art. 1.  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Er wordt met nadruk gesproken over gelijke behandeling. Dat wil zeggen dat bij sollicitatie of toelating tot onderwijs niet gediscrimineerd mag worden. Dat heeft op zich niets te maken met wat mensen zeggen of denken. Meningen worden in dit artikel helemaal niet genoemd.

Naast artikel 1 van de Grondwet zijn er ook nog artikelen in het Wetboek van Strafrecht die discriminatie verbieden. Bijvoorbeeld artikel 137e:

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

Dit artikel heeft de wetgever opgenomen om te voorkomen dat er zodanig stemming tegen een bevolkingsgroep wordt gemaakt, dat ze zich bedreigd moeten voelen. Bijvoorbeeld als er wordt opgeroepen "de ratten te verdelgen" en als dat maar vaak en lang genoeg geroepen wordt dan gebeurd het op een gegeven moment ook, zoals bijvoorbeeld bij de massamoord op de Tutsis in Roewanda is gebeurd. De wetgever heeft dit artikel echter niet bedoeld om kritiek op religie te verhinderen.

Op grond van dit strafrecht artikel zijn de laatste jaren toch vele webloggers en andere publicisten aangeklaagd. De uitspraken waarvoor ze werden aangeklaagd liegen er niet om. "Stop het gezwel dat islam heet" is er bijvoorbeeld één van. Toch worden de meeste aangeklaagden vrijgesproken. Dat gebeurt om twee redenen. Als de uitspraak gedaan wordt in het kader van een "maatschappelijk debat", dan is de rechter meestal milder. Een tweede reden is, dat vaak niet aangetoond kan worden dat een gehele groep zich beledigd voelt, of dat de aangeklaagde het had over "moslimterroristen" en dan mag het wel gezegd worden.

Saturday, May 23, 2009

Niet crimineel en in het bezit van een auto

Door Keesjemaduraatje
Als jullie mij missen of zelfs zoeken. Ik zit even in Duitsland. Want ik ben wel heel erg Trots op Nederland en Voor Nederland en zo, maar de schepen toch niet geheel achter mij verbrand. Dus we hebben hier ook nog een woning. "Mann gönnt sich ja sonst nichts" En als de Grote Kladderadatz komt, dan vlucht ik naar het platteland van Noord-Duitsland. Dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd, dat mensen naar Duitsland gevlucht zijn. Of het moet van Oost naar West geweest zijn. Dat wel natuurlijk.

Bouwvakker Mijn nichtje heeft haar laptop op de sofa laten liggen en de buren tegenover hebben hun draadloze internet niet goed afgeschermd, dus daar zit ik weer te bloggen. Je moet toch wat.   

Mijn nichtje kwam net de keuken binnen, waar haar oma, moeder, tante en oom (dat ben ik) net de laatste dorpsroddels zaten te bespreken en ze vertelde ons dat ze een nieuwe vriend heeft. En de kenmerken van die nieuwe vriend werden ook meteen breed uitgemeten: Niet crimineel, niet Drogensüchtig, niet werkloos, in het bezit van een auto, werkend dus, geen strafblad, woont nog bij zijn moeder en werkt 7 X 16 uur per week in de bouw. 

We vielen bijna stomverbaasd achterover van onze respectievelijke stoelen. "Waar heb je die dan opgeduikeld?" Ja, op een Jaren 70 feest. "Krijg je geen ontwenningsverschijnselen, als je opeens zo'n degelijke man aan de haak slaat?" Zo ging het maar door, de ene kwinkslag naar de andere.

Opeens vraagt oma:" Moet hij niet iets eten?, Ga eens naar boven en vraag of hij wat wil eten. Zo'n bouwvakker heeft vaak honger."  Nou ja, heen en weer, misschien wel en misschien niet en uiteindelijk kwam er dan een beetje beschaamd uit dat de Bouwvakker, zoals we hem intussen noemen, mijn nichtje mee uit eten in de dichtsbijzijnde stad wilde nemen. En daar zitten ze nu nog steeds, zodat ik de tijd had jullie dit alvast even mede te delen. Foto's en eventueel filmmateriaal komt morgen wel.

Friday, May 22, 2009

Zeulen met Lijken

Door Keesjemaduraatje
Na een aanval op Gaza zie je vaak een enorm gezeul met lijken. Sommige lijken worden wel twee of drie keer voor de camera heen en weer gedragen. Als je dat ziet dan denk je misschien, dat deze verheerlijking van de dood helemaal niet bij de Westerse Cultuur hoort en dat we hier te maken hebben met een heel apart Cultureel Antropologisch verschijnsel, waarover we hoogstens kunnen verzuchten: "Dat is nou eenmaal die mensen hun cultuur". Niets is minder waar!!! Het verschijnsel is ook in Europa bekend.

Communards_in_their_coffins Het aangaan van een volkomen kansloze strijd voor "Vrijheid en Gelijkheid" en dan in de pan gehakt worden en dan met de lijken gaan lopen zeulen, dat is voor het eerst in 1871 tijdens de "Parijse Commune" uitgevonden. Duitsland had de oorlog tegen Frankrijk in feite al gewonnen en de Pruisen stonden voor de stad Parijs. Op dat moment brak de eerste grote socialistische revolutie uit. De bewoners organiseerden zich in raden en de dames en heren socialisten namen zitting in die raden en gingen enkele weken lang vergaderen over een "rechtvaardige samenleving". De barricades die op de straten opgericht zijn belemmeren intussen het economische verkeer, zodat er hongersnood en ziektes uitbreken. Verder houden de revolutionairen zich bezig met het ophangen van rode vlaggen, het vernietigen van monumenten en het executeren van de aartsbisschop en andere geestelijken.

Op een gegeven moment, na 10 weken chaos en ellende, wordt het de machthebber Adolph Thiers te gortig en een aanval op de barricades begint. Gedurende een week worden revolutionairen en toevallige passanten door de regeringstroepen doodgeschoten. In totaal laten 20.000 mensen het leven.

Paris20commune De lijken van de gevallen strijders worden in koetsen met rode vlaggen versierd door de straten van Parijs gereden. Er worden foto's van de lijken gemaakt, die nog jaren later als propagandamateriaal voor de socialistische strijd dienen. Er ontwikkelen zich nieuwe begrafenisrituelen, zoals het in een lange rij gaan staan om de overleden strijders een kus op het hoofd te kunnen geven.

Bij de "Mur des Fédérés" op de begraafplaats Père-Lachaise worden tot de dag van vandaag de doden van de Parijse Commune herdacht. De laatste keer dat Keesjemaduraatje himself een bezoek aan deze heilige muur heeft gebracht, in 1979, lagen er nog kransen van de verschillende communistische partijen van Europa. Het falen heeft een plaats en een monument gekregen.   

Europese_verkiezingen_2009
Mei 2009, Verkiezingsbord Eindhoven

Thursday, May 21, 2009

Een fascistisch boek

Door Keesjemaduraatje
Zojuist kreeg ik nog een email van de leider van de partij PVV, waarin hij de mensen die het met hem eens zijn aanmoedigt terug te slaan. "He, eindelijk"; dacht ik nog. Eindelijk eens een tegenactie. Want dat kan niet waar zijn, dat het Openbaar Ministerie gaat bepalen welke boeken een politicus als fascistisch mag bestempelen en welke niet. Straks gaat een heel andere religieuze groep weer een ander boek als "heilig" betitelen en dan mogen we daar zeker ook niets meer over zeggen?  Zo kan je wel bezig blijven. Dan is er geen vrijheid van meningsuiting meer.

Revehemel Mijn zoon deed twee dagen geleden een Centraal Schriftelijk Eindexamen Filosofie en daarin werd uitgebreid het Ezelsproces tegen Gerard Reve besproken, waarin de beschrijving van de Allerhoogste als een Muisgrijze Ezel, die met omzwachtelde pootjes bij Gerard Reve de trap op geklommen zou zijn en daarna door de gevierde volksschrijver in zijn allergeheimste opening bezeten zou zijn. Je moet er maar op komen. Maar dat mocht toen ook al niet van het Openbaar Ministerie, want daarmee beledig je een geheel volksdeel die er hele andere Godsvoorstellingen op nahoudt.   

De commissie van het Centraal Schriftelijk Eindexamen durfde het nu wel aan om het Ezelsproces in het examen naar voren te halen en de leerlingen moesten op filosofische wijze aantonen dat er verschillende godsbeelden mogelijk zijn en dat de staat niet mag bepalen welk godsbeeld juist is. Maar het actuele proces tegen Geert Wilders zal pas over 30 jaar in de eindexamens verwerkt worden en het zal wel geheel van de politieke ontwikkelingen van de komende decennia afhangen hoe dit dilemma van het bestempelen van de Koran als fascistisch boek dan in de antwoordbladen zal komen te staan.

De PVV roept nu op tot tegenactie door massaal bij de Europese Verkiezingen  op deze partij te stemmen en daarmee de elite van Nederland in zijn hemd te zetten. Wat dat betreft komt dit proces dan weer geheel als geroepen en op tijd. Bovendien is het mogelijk om geld over te maken om de proceskosten te dekken.

Het verschil met 30 jaar geleden is natuurlijk, dat toen de linkse intellectuelen het bijzonder grappig en origineel vonden, om God te belasteren en de gelovigen te beledigen en dat diezelfde mensen, die nu aan de macht zijn gekomen en zich over hebben gegeven aan een vreemde van buiten komende religie, zijnde de islam, het helemaal niet meer zo grappig vinden dat het heilige boek van die religie belasterd wordt.
En nu kunnen ze dezelfde tolerantie niet meer opbrengen voor critici van de islam.

Tuesday, May 19, 2009

Bij de scheiding van Jan en Yolanthe

Door Keesjemaduraatje
Het kwam natuurlijk voor ons, die regelmatig bij de AH staande, of bij de Chinees, de Privé lezen, niet als een donderslag bij heldere hemel, want daar hebben de eerste aankondigingen een paar maanden geleden al in gestaan. Yolanthe wil ook wel eens iets anders. Maar die NOS-journaal jongens lezen natuurlijk, links elitair als ze zijn, dat soort bladen niet en daarom was de schok deste groter, toen op het 20.00 uur Journaal de macabere boodschap het Nederlandse Volk ingeslingerd werd:
Jan Smit en Yolanthe Cabau van Kasbergen gaan uit elkaar.
Meteen daarna kon je op de diverse websites, die ik bezoek en jullie natuurlijk niet, want jullie houden je met de Grote Wereldpolitiek bezig, al de heimelijk met de camera van een parkeergarage gemaakte beelden van Yolante, zoenend met voetballer Wesley Snijder zien. Waarvan acte.
Bij deze gelegenheid dus onderstaand lied, met de pakkende titel: Jij denkt maar dat je alles mag van mij. en het refrijn: Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Je moet er maar opkomen.

Pvv_poster
Verkiezingsbord Geldrop, met links onder PVV-verkiezingsaffiche van Barry Madlener en Geert Wilders

Gouden woorden van Shaykh Khalid Yasin

Opgetekend door onze eigen Senator van Haat enTerreur:

"Eens zal de islam ook doordringen in het Westen, zegt hij. Ik weet op dat moment zeker dat dit precies is waar journalisten hun oren voor spitsen, dus toch? Een moslim die vindt dat het gehele westen ook onder islamitische heerschappij moet komen. Nou nee. Het gaat niet om de verspreiding van de religie, het gaat om de waarden waar we voor staan. Die willen we verspreiden, en dat doen we door het voorbeeld te geven, zonder dwang, zonder geweld. Als alternatief voor een wereld die niet goed is voor kinderen. "

KhalidyasinShaykh Khalid Yasin, de man waarover  'al zoveel te doen is geweest'  over de dingen die hij 'gezegd zou hebben' (blijkbaar weet Anja helemaal niet wat deze haatprediker allemaal zegt, of ze wil het niet weten of ze weet het wel maar wil het ons niet zeggen, wie zal het zeggen?) Er zijn pogingen gedaan deze Yasin uit Nederland te weren, maar dat is mislukt omdat hij een Amerikaans paspoort heeft. (Dat is natuurlijk flauwekul, want als je bij de Amerikaanse ambassade zegt dat je HIV-positief bent of dat je anarchist bent, dan wordt je ook geweigerd.)

Uiteindelijk schrijft Anja Meulenbelt dat het Islamcongres waar de gewraakte uitspraken zijn gedaan, een nuttige bijdrage tot de islamisering van Nederland is en dat er over de woorden van Yasin verder op haar weblog niet gediscussieerd mag worden. waarvan acte.

Sunday, May 17, 2009

Boris Dittrich is een laffe homo

Door Keesjemaduraatje
Vandaag in de zaterdagse kleurenbijlage van de Volkskrant gelezen. Boris Dittrich staat prominent op de voorkant. Blijkbaar is D66 weer hot. en dan het verhaal:

"Op een dag zo'n vijf jaar geleden, staat Boris Dittrich, dan nog fractievoorzitter van D66, in een Albert Heijn. Er komt een jongen naar hem toe van Marokkaanse komaf. De jongen slaat een jaspand open, laat een mes zien en zegt: "Homo, ik wacht buiten op je en dan zal je ervan lusten."

Mes_87793h Afijn om een lang verhaal kort te maken. Boris weer naar buiten en roept nog iets naar die jongen en dan geen aangifte doen. Terwijl in dezelfde tijd de Hofstadgroep parlementsleden bedreigt. De interviewer zaagt nog een beetje door en zegt dat de homoorganisaties juist oproepen altijd aangifte te doen.

En dan spreekt Boris de wijze woorden:
"Als je boodschappen doet, doe je dat als mens en niet als politicus. Die twee rollen vielen op dat moment gewoon even niet samen"

Volgens mij hoeft Keesjemaduraatje hier geen verder commentaar op te geven. Het laat duidelijk zien hoe ver we in Nederland gekomen zijn, hoe ver D66 gekomen is en in zijn verlengde, hoe ver de homo-emancipatie al is teruggedrongen

Alexander Pechtold in NRC Weekblad

Door Keesjemaduraatje
Toch wel weer leuk dat ik NRC lees. Krijg je het NRC weekblad er gratis bij. Deze week op de voorkant: "Alexander Pechtold: We staan aan de afgrond". Nou, lezen dus, want dat wil je toch graag weten. Aan welke afgrond? Hoe kunnen we er nog wat aan doen?  En vooral: wie zijn schuld is het dat we aan de afgrond staan? Vragen, vragen vragen.

Pechtold_stoel Dus meteen het artikel gelezen en wat staat daar? "...want het systeem is bezig zichzelf op te blazen. Nederland heeft zoveel taboes. Een staatshoofd dat deel uitmaakt van de regering, die de informatie begeleidt, die hoofd is van de Raad van State, een orgaan dat rechtspreekt over zijn eigen adviezen. Een Eerste Kamer die Tweede Kamer loopt te spelen, een bestuurlijke elite die de burger vertelt dat een directeur van een woningcorporatie een miljoen mag meekrijgen. Daar kotsen de mensen van. Daarom lopen ze in wanhoop achter de ideëen van Wilders aan! Het zijn geen stemmen vóór Wilders. Het zijn stemmen tegen de rest."

Nou dat zijn wijze woorden van Alexander Pechtold. Helaas heeft hij geen duidelijk plan hoe D6 de bestuurlijke hervorming alsnog kan realiseren, want als de interviewer een beetje navraagt wat D66 gaat dóen, dan zegt hij: "Gun me nog wat tijd"

Saturday, May 16, 2009

Wilders Wat Nu?

Door Keesjemaduraatje
Diverse peilingen voorspellen een groot aantal stemmen voor de PVV bij de Europese verkiezingen. Daarmee worden de verkiezingen een oneigenlijk krachtmeting voor de binnenlandse politiek. Als deze trend de komende jaren doorzet, zal de PVV een grote overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2011 behalen. Op welke manier kan de PVV deze voorspelde verkiezingszege omzetten in politieke macht? Welke problemen komt deze jongen partij tegen bij het verkrijgen van politieke verantwoordelijkheid?

Fleur_agema Compromissen
De enige twee overgebleven partners om een kabinet mee te vormen, zijn het CDA en de VVD. Om een coalitie te vormen zijn compromissen nodig. De vraag is natuurlijk op welke punten de PVV water bij de wijn wil doen. Op het gebied van immigratie, islam of economie?

Op het gebied van economie en sociale zekerheid zijn niet zoveel compromissen nodig. De PVV staat een keiharde afslanking van het het ambtenarenapparaat voor, evenals belastingverlaging en strenger optreden van de politie. Met een beetje passen en meten kan dat in een coalitie met CDA en VVD gerealiseerd kunnen worden. De sociale voorzieningen zullen daaronder te lijden hebben, Maar dat is in deze tijden van economische crisis misschien juist goed te doen.

Als de PVV hun aanhang ook na regeringsdeelname tevreden wil stellen, zullen ze op het terrein van islam voet bij stuk moeten houden. Dan  zal een discussie binnen het CDA uitbreken. Juist het Gereformeerde deel van het CDA zal niet meegaan in een beperking van de islam in Nederland. Het PVV doet er goed aan, nu reeds een overzicht te maken van de punten waarop compromissen mogelijk zijn.

De PVV loopt kans in dezelfde val te lopen als de SP en de verkiezingswinst niet om te zetten in regeringsdeelname. Dan zullen de kiezers op den duur de zin van het stemmen op de PVV niet meer inzien.   

Bestuurlijke ervaring
Een probleem van elke nieuwe partij is het vinden van genoeg capabele mensen met bestuurlijke ervaring die ministersposten kunnen bekleden. De geschiedenis van de LPF laat zien dat er genoeg  avonturiers en querulanten te vinden zijn, die denken dat als je een bedrijf of een instituut kan leiden, dat je dan ook wel een ministerie kan leiden. Maar die mensen moeten dan ook weer met elkaar kunnen samenwerken en het CDA in de persoon van Maxime Verhagen zal er alles aan doen om het vuurtje nog een beetje op te stoken in plaats van de doven.

De huidige fractie van het PVV heeft maar een beperkt aantal mensen met bestuurlijke ervaring en je kan moeilijk de huidige fractieleden in het kabinet benoemen en dan een geheel nieuwe kamerfractie installeren. Geert Wilders zal met andere groepen en individuen in de samenleving moeten samenwerken om zijn nieuwe fractie en groep ministers en staatssecretarissen te vormen. Dat is juist de laatste jaren zijn zwakke kant geweest. Drie fractieleden zouden nu al wel een ministerie kunnen vormen. Fritsma op immigratie, Fleur Agema op sociale zaken of gezondheid en Hero Brinkman op justitie.

Geert Wilders zou er goed aan doen niet het onderste uit de kan te willen halen en te starten met slechts enkele ministersposten. Dat zal al moeilijk genoeg worden. Premier worden is in de termijn na 2011 echt af te raden. 

Regionale aanwezigheid
Niet alleen regeringsdeelname is een kwestie, ook de opbouw van gemeenteraden en provinciale staten met PVV deelname is aan de orde. Pas als er in de steden en dorpen een partijorganisatie opgebouwd wordt kunnen de politici daar hun politieke ervaring opdoen. Op dit moment is de gehele organisatie alleen rond Geert Wilders opgebouwd. Bij elke stap buiten het kringetje rond Wilders dreigen rampzalige mediaoptredens, demonisering en afsplitsing. Daarom zou een langzame opbouw op dit moment beter zijn. Dat wordt steeds moeilijker nu zojuist bekend geworden is dat 7% van de Amsterdammers op de PVV gaat stemmen. Wie in Amsterdam is bereid en in staat in die stad een gemeenteraadsfractie op te bouwen?

Deze uitdagingen zullen de komende 5 jaar de PVV bezig blijven houden: coalities, voorkomen van interne partijstrijd, opbouw van een echte partij en regionale opbouw van politieke macht. Dat zijn geen gering opgaves. Mislukking van één van deze uitdagingen zal de voortgang van de PVV bedreigen. 

Friday, May 15, 2009

Kattentas

Door Keesjemaduraatje
Hebben jullie gisteren nog naar Pauw en Witteman gekeken? Kijken jullie daar überhaupt nog wel eens naar? Gisteren was er in ieder geval de kunstenares Tinkebell, die haar eigen kat had doodgemaakt en er een tasje van had gemaakt en dat ook nog in een presentatie en met foto's uitvoerig heeft gedocumenteerd. Tegenover haar zat Maffiamaatje Moskovicz en die begon meteen met een kruisverhoor. Dat mag natuurlijk helemaal niet, je eigen kat doodmaken. Maar de kunstenares wist dat juridisch veel beter en vertelde dat je wel je eigen kat mag doodmaken en niet die van de buren. Zo zie je maar weer dat ook een totale leek meer van bepaalde wetten kan weten dan de zogenaamd briljante jurist.

TinkebellDie kunstenares zei één ding dat heel opvallend was en dat daarom ook meteen weer werd afgekapt, want het moet wel gezellig blijven.  Pauw vroeg wat ze van de Toppers vond en ze zei dat ze dat helemaal niets vond. Alleen de naam vond ze al vreselijk, waarop Pauw reageerde door te zeggen, dat ze "het wel positief wilden houden".

Maar ze heeft natuurlijk gelijk. Wat een vreselijke opgeblazen arrogantie van drie tweederangsartiesten, om jezelf Toppers te noemen en dan zo af te gaan op het Eurovisiesongfestival. De Oost-Europeanen waren veel enthousiaster en levendiger. Het viel ook op trouwens dat de andere Europese journalisten, die niet geïndoctrineerd zijn door de Nederlandse Publieke Omroep Maffia, allemaal vroegen of de Toppers het wel serieus meenden. Ze konden zich niet voorstellen dat dit een serieuze inzending was. Was het ook niet. Het was de laatste noodgreep van een wanhopige muziekindustrie om nog een beetje voor de dag te komen.

Hier een filmpje over de kunstenares Tinkebell
 

Wat Claudia de Breij niet weet

De strijd tussen de pro-klusjesman-fractie en de pro-boekhouder-maffia loopt dwars door alle politiek correcte nieuwsrubrieken en praatprogrammas heen. Je kan niet zondermeer zeggen dat de "linkse-publieke-omroep" in zijn geheel achter Maurice de Hond en zijn beschuldigingen aan het adres van de klusjesman zijn gaan staan. Dat is niet zo.

Paul Witteman vroeg na de vrijlating van Ernest Louwes terecht: "Waarom staat er niet in uw boek dat u geprobeerd heeft de levensrekening an de weduwe Witteman op uw privérekening te laten storten?"

Joris Luyendijk vroeg terecht aan Linda de Mol, die medelijden had met Ernest Louwes (die hardhandig uit de rechtzaal werd afgevoerd) : "Denk je niet dat iemand die in staat is een vrouw waar hij al jarenlang voor werkt, met vijf messteken om het leven te brengen, ook nog te spelen dat hij kwaad is? "

Het onderscheid is meer één van mensen die zich echt in een zaak verdiepen en de mensen die gewoon napraten wat ze horen. En tussen de mensen die zich in de Deventer Noordzaak verdiepen kan je nog onderscheiden tussen pro-klusjesman en pro-boekhouder. Om wetenschap en feiten gaat het al lang niet meer. Iedereen probeert even snel te scoren met een nieuwsfeitje dat toevallig precies in zijn straatje past.

Linda de Mol en Claudia de Breij zijn oppervlakkige media-meisjes die gewoon maar wat napraten en zelf niet eens de moeite nemen een boek over de zaak te lezen.

Kijk maar eens hoe Claudia de Breij, één dag nadat de rechter heeft bepaald dat Maurice de Hond niet meer in het openbaar de klusjesman mag beschuldigen, Maurice de Hond eert in haar programma en alle regels van de rechter aan haar laars lapt.   

Bij de dood van Melly Uyldert

Door Keesjemaduraatje
in de week dat Jomanda eindelijk eens wordt aangeklaagd wegens kwakzalverij en het beroemdste Kruidenvrouwtje van Nederland, Melly Uyldert naar de Eeuwige Kruidentuinen is bevorderd, dacht ik dat het leuk zou zijn eens een leuke parodie op de Alternatieve Geneeswijzen te laten zien.

Thursday, May 14, 2009

Russia

Eindelijk samen in Vrij Nederland

Door Keesjemaduraatje
Weblogger Peter Breedveld heeft het eindelijk voor elkaar. Samen met zijn vriendin in de Vrij Nederland. Hassnae Bouazza schrijft deze week in VN iets over Arabische media. Peter Breedveld schrijft in de Republiek der Letteren iets over strips.   

Excuses aan De Klusjesman

Door Keesjemaduraatje
Ik zie op TeeVee opeens die kop van Maurice de Hond weer en denk: "Zouden er weer nieuwe onthullingen over de klusjesman zijn?" Maar nee. Het gaat over het aanprijzen van goedkope stroom. Blijkbaar heeft Maurice voor die stroomleverancier nog niet alle geloofwaardigheid verloren.

StroomOp websites als geenonschuldigenvast.nl en deventermoordzaak.com staan heel veel documenten over de Deventer Moordzaak en eigenlijk moet je die allemaal lezen om er een beetje wegwijs uit te kunnen worden. En dan nog de boeken van Stan de Jong, Bas Haan en van Ernest Louwes zelf.

Want sinds de weduwe Wittenberg in 1999 vermoord werd, tot en met vorige maand, toen de veroordeelde moordenaar Ernest Louwes weer vrij kwam, zijn er heel veel processen en onderzoeken naar de moord gedaan. Bovendien mogen enkele honderden amateuronderzoekers en journalisten zich intussen "Deventer Moordzaak deskundologen" noemen.

Het meest opvallende detail uit het boek van de NOVA journalist Bas de Haan:

-Ernest Louwes heeft in zijn dagboek in 2002 geschreven dat de weduwe een jurk of mantelpak met rode kleur droeg. Dat was de laatste keer dat hij haar naar eigen zeggen sprak op de donderdagochtend.23 september 1999.

-Later worden op een witte blouse, gedragen op het tijdstip van de moord, DNA sporen en een bloedvlekje van Ernest Louwes gevonden.

-De verdediging van Ernest Louwes stelt nog steeds dat het DNA er op een andere manier, door normaal menselijk contact opgekomen kan zijn. Maar dat is wel vreemd als blijkt dat de weduwe bij het bezoek van Ernest Louwes iets roods droeg. Er zijn geen sporen van andere mensen op de kleding gevonden.

De pro-Louwes onderzoekers hebben de neiging steeds alleen de bewijzen voor de onschuld van Louwes op websites te zetten. Maar de zware beschuldigingen, zoals het DNA bewijs en bovenstaande details, worden niet eens genoemd.

Tegelijkertijd worden er zware beschuldigingen in de richting van de klusjesman geuit. Eigenlijk wordt het langzaam tijd voor excuses van Maurice de Hond aan de klusjesman. 

Wednesday, May 13, 2009

Nieuwe subsidiespons

Door Keesjemaduraatje
Al een paar keer tegengekomen in Amsterdam. Affiches waarin vrolijke twintigers vertellen dat ze door het MDRA, het nieuwe Meldpunt Discriminatie Amsterdam geholpen zijn en nergens last meer van hebben. Fijn.

Mdra

De voorbeelden lijken een beetje vergezocht. Een "office manager" die weer mag werken. Een verslaggever die weer overal naar binnen mag. Een gesluierd hoofddoekmeisje dat weer mag sporten.
Dit land kan zoveel beter.

Het lijkt net of de PvdA wel op de kritiek ingaat, maar de oplossing moet hetzelfde blijven. Een meldpunt.

Tuesday, May 12, 2009

Gelukkig maar

Keesjemaduraatje
Ik ben verslaggever en ik had een probleem. Ik kon namelijk niet overal meer naar binnen. Er waren wel eens cafés of andere gelegenheden, waar ik gewoon niet naar binnen mocht. Maar nu ben ik geholpen. Alle problemen zijn weer opgelost.

Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb met Meldpunt Discriminatie Amsterdam gebeld en dankzij hen kan ik overal weer naar binnen.

Verslaggever

Monday, May 11, 2009

Tweestatenoplossing

Door Keesjemaduraatje
Morgen komen hier weer serieuze berichten. Want ik ben intussen in het huis van mijn ouders aangekomen, om hier vier dagen te verblijven. Een beetje schrijven, een beetje met mijn vader praten en wat koken. Het leven kan ook mooi zijn. Maar nu eerst even over de Paus.

Dialoog_paus_islam Op zich hebben wij niets met de Paus. We zijn van oorsprong Synodaal Gereformeerd en luisteren niet naar de Paus. Maar nu zegt hij toch iets geks. Hij pleit in Israel voor een Tweestatenoplossing. Cool.Waar bemoeit die oude man zich mee? Sinds wanneer is de Rooms Katholieke Kerk voor het vormen van staten? En zo ja, waarom streeft hij niet meteen naar het opnieuw stichten van het Heilige Roomse Rijk. Als we toch bezig zijn? En als er dan een Palestijnse Staat gevormd zou moeten worden, wie moet het daar voor het zeggen krijgen? De Hamas, de Fatah of de Rooms Katholieke Kerk? Het zijn allemaal vragen waarom we geen antwoord krijgen.

Wij hadden ook eens in Nederland een mooi Rooms Katholiek land. Totdat een paar Taliban, die toen Geuzen heetten, het op hun heupen kregen en op 1 april Den Briel veroverden. Maar ik kan me niet herinneren dat de Paus toen meteen maar voor een Twestatenoplossing gepleit heeft. Daar hebben we toen wel 80 jaar voor moeten vechten. Dus de Palis moeten nog even geduld hebben.

Taliban gebruikt Witte Forfor....

Door Keesjemaduraatje
Toch maar weer ff een beetje olie op het vuur gooien. Ik ben tenslotte provocateur en heb een naam hoog te houden. Wat is namelijk het geval?

De Taliban wordt ervan verdacht in de Swat-vallei witte forfor gebruikt te hebben. Zoals bekend, veroorzaakt witte fosfor verbrandingen bij burgers die in het gebied wonen. Schande!!

Weten ze niet dat dat volgens de Geneefse Conventie HELEMAAL NIET MAG?

Wanneer mogen we trouwens de eerste demonstratie op de Dam of Museumplein tegen Pakistan verwachten? Grootscheeps aanvallen op de Swatvallei, waarbij burgers het slachtoffer worden. Genoeg reden lijkt me.

Censuur op Keesjemaduraatje!!

Door Keesjemaduraatje zelf

CensuurDe laatste dagen krijg ik zoveel ongewenste reacties, dat ik me genoodzaakt heb gezien de toegang voor reacties op "Autenticatie" te zetten. Als je dus wilt reageren, dan moet je dus aanmelden bij Typepad, whatever that may be. Maar blijkbaar is het jullie nog niet gelukt, want ik zie helemaal geen reacties meer.

Maar ik heb geen zin midden in de nacht op te moeten staan omdat weer allerlei krakerstuig mij voor "Zionazi" uitscheldt en ik de reacties moet verwijderen.

Een bevriende psychologe vindt trouwens dat ik erg veel "geflipte minkukels" naar mijn weblog trek. Ze heeft erg gelijk. En jullie zijn van harte welkom. Maar geen gestoorde dingen naar mij gaan roepen. Want desnoods ga ik Meulenbelten. Daar ben ik een hele gekke in.

Sunday, May 10, 2009

Kogelvrije Hoedjes van de Koningin

In 1981 hadden Koot en Bie al begrepen dat we "op het ergste voorbereid moet zijn, want we leven nou eenmaal in ...van deze tijden". Dus lieten ze in een "satirische sketch" de kogelvrije hoeden van de koningin zien.

Saturday, May 09, 2009

Sterven met veel kabaal

Door Keesjemaduraatje

Alexander Pechtold, fractieleider van D66, mocht dit jaar de van Randwijklezing 2009 houden en heeft dat op zijn eigen poëtische en originele manier gedaan. Namelijk door vragen te stellen en niet te beantwoorden. Zo kan nooit iemand zeggen dat je echt iets gezegd hebt en je kan toch nog heel veel zeggen. Je moet er maar opkomen.

Over Israël zei hij het volgende:

"Als in een smalle landstrook als Gaza

veel mensen het gevoel hebben

dat zij nog slechts de keuze hebben

tussen lijden in stilte of sterven met veel kabaal,

kunnen we dan de vraag stellen waar dat gevoel vandaan komt?

Of laden we dan de verdenking op ons

dat we begrip hebben voor terreur?"

Klinkt redelijk. Toch zitten er haken en ogen aan. Pechtold gaat er van uit  dat alle Gazanen willen "sterven met veel kabaal". Dat is natuurlijk niet zo. Ze worden een oorlog ingetrokken door Hamas. De meeste mensen willen natuurlijk gewoon leven en laten leven.

Bovendien maakt Pechtold geen analyse van de ontstane situatie. Waarschijnlijk kan hij dat ook niet. Daarom praat hij er maar weer laf omheen.

Friday, May 08, 2009

Stop de Psychologisering van Nederland!!

Door Keesjemaduraatje
De islamisering is al een ramp. De feminisering is erg. Maar vergeet de psychologisering niet. Die brengt Nederland echt op de rand van de afgrond. Kijk maar naar het plaatje. De ingeschreven studenten voor het Wetenschappelijk Onderwijs door de jaren heen. Eerste Jaars.

Psychologisering2

Ik hoop dat ik dat niet verder hoef uit te leggen en dat de geachte reaguurders mij commentaren zoals "Je bent toch zelf ook Cultureel Antropoloog"of "Dat is toch juist goed als een land veel psychologen heeft" besparen.
Een paar psychologen is goed ja. Om de diverse trauma's zoals daar zijn '40-'45 , '68, '74, Srebrenica en Apeldoorn te verwerken. Maar ik vind 3160 psychologen in één jaargang een waanzin die zijn weerga in de Nederlandse geschiedenis niet kent!!!

(Zie ook update hieronder)

Thursday, May 07, 2009

Website Carel Brendel uit de lucht?

Code: Rood
Wachtwoord: Het Gras is Groen voor de Haas

Ik zie net dat de website van Carel Brendel ("Het verraad van links") uit de lucht is. Net nadat hij een kritisch artikel over Ahmad Abutaleb heeft geschreven. Wat is er aan de hand?

Na de arrestatie van Gregorius ,het verhoor van Hoeiboei, de moeilijkheden de Geenstijl heeft gehad en de arrestatie van de webmaster van Ravage, kan dit weer een actie van de Gedachtenpolitie zijn. Dat zal toch niet?

Keesje houdt jullie op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

UPDATE: Alles in orde. Website doet het gewoon

Stop de Feminisering van Nederland !!

Door Keesjemaduraatje
Sluipenderwijs is Nederland aan het veranderen in een soft en communicatief vrouwenland. Veel van mijn geachte reaguurders zullen dit een heel positieve ontwikkeling vinden. Dat mag. Maar ik wilde even uitéénzetten hoe het volgens mij komt.

Eerst even de feiten op een rij
De schoolresultaten van meisjes op Havo en VWO zijn de laatste twee jaar beter dan die van jongens. Meer vrouwen behalen een Bachelor of een Master diploma. Zelfs bij Wiskunde zijn de meisjes een inhaalslag begonnen. Met name bij wiskunde B1 (voor het profiel Natuur en Gezondheid) zijn meisjes beter dan jongens.

Eindexamen

Verontrustend is ook, dat minder jongens de laatste jaren überhaupt een HAVO of VWO diploma halen. Het aantal VWO diplomanten is al jaren te laag. Een modern geïndustrialiseerd land kan zijn economie alleen draaiende houden als minstens 15% van de scholieren een VWO diploma haalt. In Nederland is dat al jaren niet meer dan 5%. Als we zo door gaan, zal Nederland binnenkort een desastreus gebrek aan hoogopgeleiden hebben en op het gebied van wetenschap door nieuwe opkomende economiën als India en China worden overvleugeld.


Nog erger is het, dat met name jongens het laten afweten. Jongens zijn namelijk meer geneigd de voor onze economie zo noodzakelijk harde vakken als wiskunde, electronica en informatica te kiezen.

Advocaat van de Duivel

Door Keesjemaduraatje
Nadat het AVRO Televisieprogramma "Advocaat van de Duivel" het in de afgelopen weken gepresteerd had, in voor het grote publiek nagespeelde rechtzaken, respectievelijk Osama Bin Laden vrij te spreken en Geert Wilders te veroordelen, hadden we er geen groot vertrouwen in toen vanavond Gretta Duisenberg in het programma verscheen om "veroordeeld te worden".

"Kijk er nou niet naar" zei mijn vrouw nog bezorgd. "Wat doe jij jezelf weer aan" Daar verscheen Gerard Spong al in zijn toga. Gretta werd volgens het programma beschuldigd van het ondersteunen van de terreurorganisatie Hamas, anti-semitische uitlatingen en het stelselmatig demoniseren van Nederlandse Joden. Nou daar gingen we. Volgens Gerard Spong is ze natuurlijk op alle punten onschuldig.

Spong zou zelf eens naar Gaza moeten gaan en gewoon eens rondlopen. Misschien dat zijn oren en ogen dan eens opengaan.

Duis Mijn bloeddruk begon te stijgen en de woorden van mijn vrouw begonnen tot mij door te dringen. Ik gaf de afstandbediening aan mijn zoon die meteen overschakelde naar het Duitse Pro7, waar een leuke Ziekenhuis-soap draait. Dat is wel wat ongecompliceerder dan die zwartharige graftak met haar zelfvoldane lach. Ik heb het u even over Gretta en niet over Spong.

Afijn, ik ben iets anders gaan doen. Mijn vrouw helpen bij het onderzoeken van "Genderdifferentiatie bij scholieren van het voorgezet onderwijs", of woorden van gelijke strekking.

Nu toch even op Uitzending gemist gekeken en wat denk je?
Gretta blijkt toch anti-semiet te zijn. Dat had ik van de Staatsomroep dan ook weer niet gedacht.
Maar Osama, die blijft volgens de AVRO onschuldig. Dat dan weer wel.

 

Wednesday, May 06, 2009

Nou_kunnen_ze_wel
Bevrijdingsconcert 2009

Herdenking

Bevrijdingsconcert_2009

Door Keesjemaduraatje
Na mijn conspiratieve ontmoeting met de Contactpersoon Kraakgroep Oosterpark loop ik terug naar de parkeergarage van de Dauphine. De Toyota Prius staat onbekommerd op mij te wachten. Even later glijd ik de nacht weer in. Wat is de stad bij regen toch mooi. Vooral als je in een auto zit. Draaien op de rotonde bij het Amstelstation en terug de stad in. De koningin geeft een bevrijdingsconcert op een schip op de Amstel. Daar wil ik wel bij zijn. Via de Wibautstraat naar de Stopera. Gelukkig hebben ze destijds eraan gedacht een mooie grote parkeergarage onder het stadhuis aan te leggen. Anders had ik mijn mijn auto niet eens kwijt gekund.

Langs de Amstel staan lange rijen dranghekken. Nu kunnen ze opeens wél beveiligen. Het is weliswaar volkomen onduidelijk waarom die hekken er staan, maar de politieagenten ernaast zien er in ieder geval betrouwbaar uit. Langs de Amstel naar de Magere Brug. Het regent. Wel een paraplu meegenomen.

Voor de woonboten staat een stevige Jeep. Bij het verzorgingstehuis wacht een ME-auto op wat er komen gaat. De Magere Brug is afgezet met een hek en agenten in kleurige gele jasjes. Een junk moet zich legitimeren. Hier wordt niets aan het toeval overgelaten. Mocht de vijand via het water zich een weg naar de hoogwaardigheidsbekleders willen banen, dan steekt een heuse politiesleepboot daar kordaat een stokje voor.

5_mei_2009   

IJle klanken klinken op vanaf het water. Hier wordt een serieuze poging gedaan het volk klassieke muziek te laten proeven. Steeds meer mensen drommen om mij heen. Ik begin mij ongemakkelijk te voelen. Eigenlijk hou ik niet van klassieke muziek, bedenk ik me opeens. Gauw weg.

Even later schuiven de deuren van de parkeergarage open en keer ik tevreden huiswaarts.

Sunday, May 03, 2009

Macht en Legitimatie

Door Keesjemaduraatje
Het staatshoofd beroept zich op een hogere macht om haar macht te legitimeren. Toen de bevolking nog in meerderheid religieus georganiseerd was, kon volstaan worden met een "God, Nederland en Oranje, hoort bij elkaar als een gordel van smaragd". Dat is nu niet meer bruikbaar. Gerechtelijke vonissen en bevelen worden nog wel met een "Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. enz" ingeleid. Maar waarop de legitimatie van macht van de koningin nu werkelijk berust is voor velen niet duidelijk.

Velen onder het geacht reaguurderspubliek zullen nu opmerken, dat de koningin geheel geen macht heeft. Dat is een veel gehoord misverstand. Vlak voor de Kroning van 1980 werd er door de anarchistische club waar ik toen lid van was, een kleine onderzoeksclub opgericht, dat met hulp van de Universiteit van Amsterdam het staatsrecht nog eens goed onderzocht heeft.

Putin_bea

Uit dat onderzoek bleek toen dat de koningin nog veel meer macht heeft dan wij doorgaans weten en dan goed voor ons is. Zij is nog steeds voorzitter van de Raad van State. Een ondemocratisch orgaan, waarvan de leden door de regering voor het leven benoemd worden, op voorspraak van de raad zelf. De Raad van State is niet alleen adviseur bij wetswijzigingen, maar ook hoogste bestuursrechter.

Prins Willem Alexander en zelfs Maxima, zijn lid van deze raad. Het is natuurlijk te gek voor woorden, dat een Nederlander op grond van afstamming in zo'n belangrijk staatsorgaan zitting kan nemen. De koningin benoemt nog steeds de Burgemeesters en de Commissarissen van de Koningin. Functies die in andere landen al lang democratisch gekozen zijn.

Afschaffing van het koningshuis

Eigenlijk hebben we in Nederland te maken met een onvoltooide burgerlijke revolutie. De Koning heeft wel macht afgestaan, maar er is geen volledige democratisering doorgevoerd.

In de geschiedenis van Nederland zijn er slechts vier revolutionaire momenten geweest, waarin de afschaffing van het koningshuis mogelijk was geweest. 

1848 Thorbecke
Koning Willem II was geschrokken van de revolutionaire dreiging in andere Europese landen. In Frankrijk, Italië en Oostenrijk  breken opstanden uit. Karl Marx begint zich ermee te bemoeien. De koning geeft de liberaal Thorbecke de opdracht een nieuwe grondwet te schrijven. Door de invoering van de nieuwe grondwet kwamen er rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid, werden parlementaire rechten uitgebreid en werd de mogelijkheid van Kamerontbinding ingevoerd. Deze grondwet zou van ons land uiteindelijk, na een proces van gewenning dat jaren duurde, een moderne staat maken. 

Uit deze tijd stamt de constructie dat de koning nog steeds deel uitmaakt van de regering, maar de minister president de verantwoording draagt. In feite is er sinds die tijd ook niets meer veranderd.

1918
Het tweede revolutionaire moment wordt ook door het buitenland beïnvloed, namelijk door de Russische revolutie van 1917 en de Duitse opstand van 1918. Op 10 november 1918 wordt de Duitse keizer weggejaagd en twee dagen later besluit de Nederlandse sociaal-democraat Troelstra ook een revolutie te beginnen. Doordat hij de revolutie vanuit de Tweede Kamer uitroept en niet vanuit de kazernes en de fabrieken, ontstaat er verwarring. De revolutie mislukt.

1945


1966


De laatste die dat geprobeerd heeft is Tom de Graaf van de D66, die bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima kritische kanttekeningen bij de erfopvolging heeft gezet. Hoon was zijn deel. Andere pogingen van D66 om een deel van de macht democratisch te maken, door middel van de gekozen burgemeester en het referendum, zijn door ingrijpen van VVD en PvdA omzeep geholpen. Uitgerekend de partijen die zich beroepen op een burgerlijke- en niet religieuze achtergrond, afkomstig uit de Franse Revolutie, laten het afweten.

Hans Teeuwen in Verlegenheid

Door Keesjemaduraatje
Hans Teeuwen maakte een radioprogramma "Mannen van de Radio". In dit programma komt Tico de Bladder, een fan van de koningin voor. Deze Tico wil steeds als de koningin ergens in het openbaar optreedt er naar toe rijden, maar dat gaat steeds mis. Hij rijdt mensen aan. Uiteindelijk heeft hij 6 mensen aangereden.

Op de website comeback:
Teeuwen_smal"Tranen van het lachen om die man die mensen omver reed
02 Mei 2009 | 09:14:46

Nee, Hans Teeuwen heeft 'm er nog niet opgezet, maar ik moest zojuist denken aan het sketchje dat hij ooit opvoerde met Pieter Bouwman als 'De mannen van de radio' (of betrof het Theo Maassen die ook wat afleveringen voor zijn rekening nam?).

Titel: 'Fan van de koningin'. Nergens (meer) te vinden. Tico de Bladder probeert elk jaar tevergeefs in de buurt van de koningin te komen wat resulteert in vreselijke ongelukken waaronder het aanrijden van mensen. Ik herrinner mij nog dat ik tranen van het lachen kreeg toen ik ze samen met iemand beluisterde. Buikpijn zelfs! Vreugde en verdriet ligt verrekt dicht bij elkaar. "

Natuurlijk is dit alleen maar een satire, maar wel een satire die heel pijnlijk met de werkelijkheid overéénkomt. Vanmiddag stond dit radioprogramma nog op Youtube en vanavond is het er al weer vanaf gehaald.

Hans Teeuwen is duidelijk in verlegenheid gebracht door deze sketch.

Saturday, May 02, 2009

Nix Robert de Niro. Michael Moore!

Door Keesjemaduraatje
Nu staat er al weer in de Bild-Zeitung dat het kapsel van Karst Tates ( de aanslagpleger van Koninginnedag) lijkt op dat van Robert de Niro in de film Taxi-driver. Zo weet ik er ook nog wel één.

De dader reed in een Suzuki Swift en wilde zelfmoordplegen terwijl de koningin langsreed. Dat thema komt ook in de film Canadian Bacon van Michael Moore. Een depressieve man wil zelfmoord plegen terwijl de Amerikaanse president langsrijdt. En de hoofdpersoon rijdt in een Suzuki Swift....
(met dank aan reaguurder Filmfreak van het extreem-linkse webzine Ravage)

Helaas is het fragment in het Spaans, omdat het Engelstalige fragment gisteren van Youtube gehaald is.....

Friday, May 01, 2009

Sarah_palin
Sarah Palin doet iets tegen de klimaatverandering. Ze neemt een ijsbeertje in huis.

Rampdag

Aanslag5

Door Keesjemaduraatje
Wat een rampdag gisteren! Een aanslag op de koninklijke feeststoet en ook nog de Mexicaanse griep in ons land.

Ik was net even naar de studeerkamer gegaan om het boek over de Deventer Moordzaak van Stan de Jong te lezen. En daar riep mijn vrouw al van beneden dat er iets gebeurd was. Daarna was het steeds weer naar beneden om TV te kijken en weer naar boven om het echte nieuws over de aanslag op Internet te lezen.

Terwijl de officiele ANP berichten nog over 2 doden spraken, kon je op de website van de Bildzeitung en de Stern al lezen, dat het er vier waren. Dat is altijd zo geweest. Het nieuws over Greet Hofmans moesten we ook uit de buitenlandse media halen.

Intussen ging de jacht op de dader door. Tates. Googlen. Al snel kwam de Kastanjelaan 12a in Velp in beeld. Daar woont ook een leidster van de kabouter-padvinders, met de naam Voorhoeve. Zou Voorhoeve er iets mee te maken hebben? Nooit, nooit zeggen.  Totdat hetzelfde Geenstijl al weer wist te melden dat de dader daar vandaan verhuisd was. Even naar beneden lopen. Op Nederland 1 en RTL4 wisten ze tot dat moment niets over de dader te melden. Alleen dat er "geen terreurachtergrond" is. Hoe weet een officier van justitie dat zo zeker? Helemaal niets weten ze.

Dan uiteindelijk wordt bekend dat de dader het laatst in Huissen woonde. Huiszoeking. Niets gevonden. Vind jij dat gek? De dader heeft zijn huur daar net opgezegd en was al bezig spullen te verhuizen. Op 1 mei zouden de nieuwe huurders komen. Dat betekent dus, dat de politie nu eerst de inboedel van de dader moet gaan zoeken. Daar zullen ze toch wel aan denken? Of moeten ze dat eerst op Geenstijl lezen?

Wat me wel verontrust, is dat de reaguurders meteen erg agressief reageerden. Ook op dit weblog. Ze wilden bij wijze van spreken meteen even bij dat huis langs gaan. Wat dat betreft mogen we wel weer van geluk spreken dat de dader een "Autochtone Nederlander" is. Want anders was vannacht echt de pleuris uitgebroken.

Deze aanslag ook een aanslag op het Nationale Gevoel. Waarvan we zelf niet meer wisten dat we dat hadden.