Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Inhoud en kwaliteit van de informatie Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de contactpersoon.

Wettelijk beschermde informatieDe beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten. Indien u ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon zodat wij de relevante informatie desgevallend kunnen verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uw verzoek redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

Email: keesjemaduraatje[AT]gmail.com

No comments: