Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 14, 2010

Zondagspreek door Keesjemaduraatje (Lucas 19:27)

Wilders-bashing nu ook in Duitsland en met behulp van de Bijbel. Als het niet krankzinnig was, zou je er om moeten lachen. Wat wil het geval, de Duitse kwaliteitspers heeft zich nu ook op de "Rechtspopulist" Geert Wilders gestort en denkt: We zullen hem eens even een oor aannaaien. We leggen hem een uitspraak van een Profeet voor en vragen hem om zijn mening. Zo gezegd zo gedaan. Ze hadden natuurlijk in het Oude Testament moeten kijken, maar weten zij veel, in het Nieuwe Testament is met heel veel moeite een uitspraak die aan Jezus wordt toegeschreven gevonden en die geweldadig is, dus vooruit met de geit. Op naar Wilders en kijken wat ie zegt.

Lucas 19 vers 27
"Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen"

Best wel een pittige tekst en wat vindt Geert hiervan? Helaas is Geert niet zo bijbelvast en herkent niet meteen dat het uit de Bijbel afkomstig is. Toch reageert hij zeer goed door te antwoorden:

Wilders:
There are brutal passages in the Old Testament; the New Testament takes a more moderate approach. But a key difference between Christianity and Islam is that Muslims believe that the Koran contains verbatim the word of God; it is written in the imperative. This precludes a comparison with Christianity.

Nu de zondagse uitleg door ds Kees Madura:

De uitspraak van Jezus is volkomen uit zijn verband gerukt en moet in zijn geheel gelezen worden. Het gaat om de gelijkenis over de Tien Ponden. Jezus maakt zijn boodschap vaak duidelijk door aan het volk verhalen, zogenaamde gelijkenissen te vertellen. Als dus een koning zegt: "brengt ze hier en slacht ze voor mijn ogen", dan is dat een verhaal over een koning die dat zegt en het is niet Jezus zelf die dat zegt. Hij citeert de koning. Bovendien zegt hij er niet bij dat alle koningen dat nu maar moeten gaan doen. In dier voege slaat de vraag aan Wilders nergens op en is zelfs kwaadaardig. Iedere theoloog of half geschoolde gelovige kan met een beetje goede wil zien dat Jezus een gelijkenis vertelt om iets anders duidelijk te maken.

De gelijkenis van de tien ponden
Het is jammer dat Der Spiegel slechts één voor hen gunstig citaat noemt, want enkele passages uit Lucas 19 zouden wel eens een leidraad voor het huidige kabinet kunnen vormen. Bijvoorbeeld vers 16 : "Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft."

Dit wordt ook wel genoemd als een kernbegrip van het protestantisme en één van de geestelijke basisbegrippen van het moderne kapitalisme. De gelijkenis gaat over een man van stand die het land tijdelijk verlaat en aan zijn slaven geld achterlaat. Zij moeten daarmee de zaken verder voortzetten. 
Enkele slaven investeren het geld en geven het met rente terug. Maar één slaaf heeft het geld verstopt en geeft het gewoon aan zijn heer terug. Hij woekert niet met het geld. De koning zegt daarop tegen hem:

"Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben."

Helaas namen de oude Gereformeerden uit 1648 alles wat in de Bijbel staat letterlijk en zagen hierin een bewijs dat het woekeren met geld door de Here zelf werd goedgekeurd. De geestelijke boodschap die erachter zat drong niet altijd tot hen door.

Ik zie hiering veel meer een aansporing het geloof te verspreiden en je talent in te zetten ter vermeerdering van kennis en geloof.

Lees hieronder de gehele tekst uit de Bijbel:

Lucas 19   (Nederlands Bijbelgenootschap 1951)

De gelijkenis van de ponden
11 Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. 12 Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren. 13 En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 14 Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. 15 En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 16 En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. 17 En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 18 De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19 Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. 20 En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. 21 Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. 22 Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. 23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. 24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden heeft. 25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden. 26 Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. 27 Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.

13 comments:

Anton said...

Kennis doe je met je verstand Keesje, en geloven doe je met je gevoel.
Verstand is rationeel en gevoel is irrationeel, denk daar aan.

Anton said...

By the way Keesje, heb je jezelf nooit afgevraagd waarom sommige dingen rechts zijn en andere dingen links?

Harm Schouten said...

Mooie zondagpreek.
Ik heb vier jaar op een christelijke kostschool gezeten.
Elke zondagmorgen naar de kerk, 's middags zondagschool en de verplichting een psalm uit het hoofd te leren.
Maandagmorgen begon de schooldag met overhoren of je de psalm wel kende, zo niet geen speelkwartier maar blokken op die rotpsalm.
Sindsdien ben ik alles weer vergeten maar heb er wel een grondige afkeer aan kerk en religie aan overgehouden.
Ik heb veel boeken, zelfs Mein Kampf, maar geen bijbel. (het idee).

keesjemaduraatje said...

@Anton: dat heb ik mij vaak afgevraagd.
Is censuur links?
Is uitsluiting van andersdenkenden links?
Is psychotherapie links?
Is macrobiotisch eten links?
Is homeopathie links?
Is astrologie links?
Is vegetarisme links?
Is Palestina links
Is de Islam links?

You tell me?

christinA eijkhout said...

Keesjemaduraatje, dat wat jij nu opschrijft over het uit het verband rukken van een of andere tekst uit een sprookjesboek is precies hetzelfde als ook tegen Wilders c.s. gezegd wordt over zijn bewijzen dat dat andere sprookjesboek gewelddadig is en oproept tot geweld.

keesjemaduraatje said...

@Christina: In de film Islam en Waarheid van de Joods Christelijke pastor Ben Kok komt ook zo'n passage voor waarin de imam van de Hassouna moskee te Den Haag uitlegt wat een bepaalde passage over ongelovigen precies betekent. Interessant best wel. De arabist Hans Jansen gaf daarop de reactie: dat zouden ze eens wat vaker aan ons moeten uitleggen, dan was er niet zo'n wantrouwen.

Eric said...

christinA eijkhout: blijft staan wat Wilders zegt over het verschil tussen bijbel en koran: koran wordt door moslims als een bevelenboek gezien, de bijbel als een verhalen boek. Bevelen kun je misschien verschillend interpreteren, maar je kunt ze niet negeren. En de orthodoxe moslims hebben best een rationele interpretatie die je niet zomaar opzij schuift.
Bin Laden wordt gezien als iemand die de koran verkracht, maar als er iemand is die in de voetsporen van Mohammed (of de moslims in de jaren van hun grote veroveringen rond 800) probeert te treden dan is het volgens mij Bin Laden wel.

christinA eijkhout said...

Maar uiteindelijk blijven het sprookjesboeken, onverschillig hoe men er tegenaan kijkt.

Anton said...

Het valt me op dat er in jouw rijtje vragen niet zoveel zaken staan die rationeel zijn, Keesje.
Begrijp me goed, ik hecht wat betreft definitie geen enkel waardeoordeel aan rationeel of irrationeel.

Ramon Mercader said...

Godsdienst is idioterie.
Vrijheid van godsdienst is vrijheid van idioterie.

Dus verbieden die hap.

Carlo said...

Stel, Ramon, dat ik de vrije meningsuiting idioterie vind.Dan moet ik die verbieden volgens jouw logica, toch?

Human Righter said...

@Carlo
Vrouwen knevelen en kledingvoorschriften bevelen
Andersdenkenden,niet-Westersen en homoos uitsluiten
Is het vrije denken buiten spel fluiten.

Daarmee wordt de democratie neergehaald
En heeft de Islam haar zege behaald.

roel said...

@Anton: Geloof heeft ook een rationele kant. Dat zijn de resultaten die geloof kan brengen. 'Aan de Vruchten kent men de Boom", de gelovige mens kan tot betere resultaten komen dan de ongelovige.
Zo kan men de resultaten van de islam bezien en beoordelen. Armoede, onrecht, wreedheid en willekeur zijn overal waar de islam belangrijk is in overvloed aanwezig. Het christendom bracht wetenschap en vrijheid, welvaart en mensenrechten. Er bestaan dus heel rationele gronden om te kiezen voor het christendom.