Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 23, 2008

Durban Conferentie 2001 gooit roet in het eten

Door Keesjemaduraatje

Het is toch wel een nadeel, dat alles wat je zegt en schrijft op het internet wordt bewaard en opgeslagen. Ben je in 2001 nog fel tegen de staat Israël, dan kan je in 2008 niet met droge ogen beweren dat je nog nooit iets over het Beloofde Land hebt geschreven. Je kan wel zegen dat je van mening veranderd bent. Keesjemaduraatje is het levende bewijs, dat je vaak van mening kunt veranderen. Ik geef dat hierbij toe.

Durbanpage Nu de kwestie. Van verschillende zijde is opgemerkt dat de organisatie van de Kristallnacht herdenking 2008 nu wel in héél vreemde handen is, als Rene Danen er aan mee doet. Nou dat viel niet zo goed bij de dames en heren van "Nederland Bekent Kleur". Op de website van Ratna Pelle en Carel Brendel verschenen ontkenningsberichten. "Nederland Bekent Kleur" zou helemaal geen mening over Israël hebben. Fijn voor ze als ze de waarheid zouden spreken. Ratna Pelle had het bericht al weer veranderd. Misschien waren ze het inmiddels wel vergeten.

In 2001 was er in Durban een anti-racisme-conferentie waar ook het beleid van Israël ten aanzien van de bezette gebieden fel werd aangeklaagd. De Nederlandse delegatie (LBR en E-Quality) wilde die verklaring niet ondertekenen. Daarna verscheen er een felle verklaring op de website van Nederland Bekent Kleur, waarin de volgende zinsnede voorkomt:

"Voor ons is het volstrekt onduidelijk waarom het Israëlisch-Palestijns conflict absoluut niet aan de orde mag komen. De Israëlische politiek ten opzichte van de Palestijnen valt perfect onder 'institutioneel racisme' waar de position paper het over heeft. De Israëlische regering voert een apartheidspolitiek waardoor eerste, tweede en zelfs derderangsburgers ontstaan. Deze politiek verdient een internationale veroordeling. De VN-Wereldconferentie vormt hiertoe de uitgelezen plek. Trouwens, in het verleden werd Israël voor haar bezettingspolitiek reeds verscheidene malen veroordeeld d.m.v. VN-resoluties die echter steeds dode letter zijn gebleven."

Nederland Bekent Kleur heeft dus wel degelijk een mening over de staat Israël. Dat mag. Maar het is de vraag of de deelnemers aan de Kristallnachtherdenking daarvan op de hoogte zijn.

Kijk voor de volledige tekst hieronder:

Persbericht LBR en E-quality
LBR en E-QUALITY roepen op tot onderlinge solidariteit voor succes VN conferentie tegen racisme
Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en QUALITY, Experts in Gender en Etniciteit, doen een oproep aan alle deelnemers aan de komende VN conferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid in Durban, Afrika (31 7 september 2001) en het daaraan voorafgaande Forum (28 1 september 2001) om eensgezind te zijn in de strijd tegen racisme en rassendiscriminatie.

De eigenlijke doelen van de wereldconferentie moeten volgens beide organisaties in Afrika centraal staan en er moet geen platform worden geboden aan politieke spelletjes. Met name vertegenwoordigers van de NGO~Rs moeten daarin het goede voorbeeld geven door ruimte te creëren voor dialoog en constructieve uitwisseling van ideeën en door praktische plannen te maken om racisme en rassendiscriminatie effectief te bestrijden.

Vorige week waren vertegenwoordigers van onder meer het LBR en QUALITY in Genève aanwezig bij de laatste voorbereidende onderhandelingen door de lidstaten van de VN voor een gezamenlijke slotverklaring en actieprogramma voor dewereldconferentie.

Ofschoon de wereldconferentie in feite gaat over alle vormen van rassendiscriminatie en intolerantie waren er twee onderwerpen die alle andere overschaduwden: de roep om erkenning van slavernij en kolonialisme als misdaad tegen de menselijkheid en compensatie hiervoor, en de problematiek tussen Israël en de Palestijnen. LBR en QUALITY staan achter de gezamenlijke verklaring die in Genève is gemaakt door vertegenwoordigers van Europese en Afrikaanse (afkomst) NGO~Rs. Deze NGO~Rs hebben in Genève voor het eerst in de geschiedenis de handen ineengeslagen. Ze doen een dringende oproep aan de EU en andere staten die zich hebben schuldig gemaakt aan slavernij en slavenhandel (van zowel vrouwen als mannen) om hun eisen voor erkenning en compensatie voor slavernij en kolonialisme in te willigen. LBR en QUALITY hopen dat voor wat de Oostenproblematiek betreft, de NGO~Rs en de deelnemende staten zich niet zullen inlaten met pogingen om de conferentie van zijn eigenlijke doelen af te houden. De Midden-Oostenproblematiek moet niet in de slotverklaringen opgenomen worden.

Reaktie Nederland Bekent Kleur
Beste LBR en E-Quality,
Nederland Bekent Kleur heeft kennis genomen van de uiteindelijke versie van de position paper van de Nederlandse NGO's voor de VN-Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. De inhoud en bijhorende eisen kunnen op onze steun rekenen.
Niettemin heeft Nederland Bekent Kleur grote moeilijkheden met de inleiding alsook met het persbericht dat door LBR en E-Quality is rondgestuurd.

Voor ons is het volstrekt onduidelijk waarom het Israëlisch-Palestijns conflict absoluut niet aan de orde mag komen. De Israëlische politiek ten opzichte van de Palestijnen valt perfect onder 'institutioneel racisme' waar de position paper het over heeft. De Israëlische regering voert een apartheidspolitiek waardoor eerste, tweede en zelfs derderangsburgers ontstaan. Deze politiek verdient een internationale veroordeling. De VN-Wereldconferentie vormt hiertoe de uitgelezen plek. Trouwens, in het verleden werd Israël voor haar bezettingspolitiek reeds verscheidene malen veroordeeld d.m.v. VN-resoluties die echter steeds dode letter zijn gebleven.

Het blijft voor ons dus een groot mysterie waarom een concrete vorm van institutioneel racisme niet besproken mag worden. In het verleden werd de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika toch ook internationaal gehekeld? Nederland Bekent Kleur doet niet mee aan een struisvogelpolitiek waarbij er met twee maten en gewichten wordt gemeten. De Staat Israël mag geen uitzondering vormen.

Overduidelijk institutioneel racisme niet veroordelen snijdt op termijn in het eigen vel.

Daarom zal Nederland Bekent Kleur de position paper niet mee ondertekenen en bekennen wij kleur door álle vormen van racisme te veroordelen. Stop racisme, fascisme, anti-semitisme en apartheid!

Nederland Bekent Kleur

Copyright (C) Nederland Bekent Kleur - (07/01/2001) 

1 comment:

Carel said...

Even ter verduidelijking. De reactie van NBK op de website 'Het verraad van links' gaat niet over NBK's opstelling ten aanzien van Israël. Mijn artikelen gaan over de nauwe samenwerking tussen Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten, de rol die beide organisaties in 2002 hebben gespeeld in de campagne tegen Fortuyn, en tegen het misbruik van de Kristallnacht door NBK, dat samenwerkt met mensen die solidair zijn met antisemitische terreurbewegingen als Hamas en Hezbollah. NBK is het niet eens met die artikelen maar komt niet met argumenten.

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Trotskisering.htm