Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, February 16, 2018

Simon Vrouwe is strafbaar wegens collecteren zonder vergunning

Simon Vrouwe staat vier dagen per week op de Dam te Amsterdam te demonstreren voor de Palestijnse zaak. Als hij niet op de Dam kan staan, wordt dezelfde demonstratie, met fietskar en plakkaten,  op het Spui of het Leidseplein voortgezet.

De groene collectebus bij de fietskar, suggereert, dat er van een officiele collecte voor een ziekenhuis in Gaza sprake is. Later wordt het thema ziekhuis afgeplakt en wordt er door Simon Vrouwe voor "Gaza" gecollecteerd. Een ruim begrip.

Op Facebook staan regelmatig foto's van dankbare Gazaanse kinderen, die Simon Vrouwe bedanken voor de gulle gaven. Tijdens een van mijn bezoeken aan de Dam, zag ik hoe een oudere dame een bundel met geld in Simon zijn hand te drukken. Hij weigerde eerst en nam het geld later aan.

Ook op 11 februari, tijdens de demonstratie voor de vrijlating van Ahed Tamimi, zag ik een groene collectebus voor de fietskar van Simon vrouwe staan.

Meerdere malen heeft de politie proces-verbaal opgemaakt, wegens het collecteren zonder vergunning. Vandaag, 16 februari 2018 is alles in beslag genomen en moest Simon Vrouwe met de bus naar huis.

Wat staat er in de Algemene Politieverordening van Amsterdam over het inzamelen van geld? Zie de tekst onder dit artikel. Drie zaken ontbreken bij de inzameling van geld voor Gaza:

-Simon Vrouwe heeft zich niet gelegitimeerd
-Hij maakt geen onderdeel uit van een vereniging of stichting
-Hij heeft geen vergunning van de gemeente Amsterdam.

Als hij in plaats daarvan een pamflet of tijdschrift van algemeen belang had aangeboden, was er een lacune in de wet geweest. De vrijheid van meningsuiting wordt dan van toepassing.

Artikel 2.52 Inzamelingen van geld of zaken

De bedoeling van deze bepaling is om een zekere regulering tot stand te brengen van de inzamelingsacties voor goede doelen waarbij een beroep wordt gedaan op de liefdadigheidszin van de burgers.

Bij het vergunningenbeleid gaat het gemeentebestuur uit van het jaarlijks door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde (landelijke) collecteplan. Dit vormt de leidraad voor het plaatselijke collecterooster. Alle gemeenten zijn aangesloten bij genoemd bureau, dat de activiteiten van de instellingen toetst. Alleen bonafide instellingen worden vermeld op het collecteplan. Instellingen die niet in het collecteplan voorkomen, zijn aangewezen op de in dit plan opengelaten vrije collecteperioden. Volgens jurisprudentie mag het gemeentebestuur alleen om zwaarwegende redenen van het plan afwijken. Daarom is in het vierde lid een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen en is de vergunningplicht voor de in het plan opgenomen instellingen geschrapt. Desgewenst kan het college voorschriften aan de vrijstelling verbinden, zoals een meldingsplicht en een legitimatieplicht voor de geldinzamelaars.

Om van een openbare inzameling te kunnen spreken is voldoende dat deze aan de weg of van de weg af zichtbaar is of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats plaatsvindt.

De bepaling ziet op de inzameling van geld en andere zaken. Er zijn namelijk ook acties die zich richten op de inzameling van bijvoorbeeld kleding. Ook als een inzameling beperkt is tot het op intekenlijsten zetten van een naam kan van een openbare inzameling sprake zijn.

De regeling beoogt te bewerkstelligen dat bonafide instellingen die inzamelen buiten het landelijke collecteplan voldoende aan hun trekken kunnen komen. Een goede spreiding over het jaar en het voorkomen van overlast door te veel inzamelingen vormen hierbij toetsingscriteria. Het college is verder gehouden zich er van te vergewissen dat misbruik

zoals het gebruik van de ingezamelde gelden en zaken voor eigen gewin wordt voorkomen.

Over het algemeen worden alleen rechtspersonen toegelaten. Een inzameling die gericht is op het inzamelen van geld of zaken ten behoeve van een persoon is geen inzameling in de zin van het artikel.

Uit het tweede lid blijkt dat als bij een inzameling geschreven of gedrukte stukken worden aangeboden, dit niet meebrengt dat voor de inzameling geen vergunning is vereist.

Volgens jurisprudentie komt deze bepaling niet in strijd met artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. Het tweede lid maakt immers uitsluitend het houden van een openbare inzameling van een vergunning afhankelijk, niet het aanbieden of verspreiden van geschreven of gedrukte stukken. Dit wordt door de bepaling onverlet gelaten. Wordt met andere woorden een aanvraag om een collectevergunning geweigerd en was de aanvrager voornemens om bij de inzameling gedrukte stukken te verspreiden, dan blijft het recht om deze stukken aan te bieden zonder meer bestaan.

Dat het om een regeling over het collecteren gaat en niet om een regeling over het venten of colporteren met gedrukte stukken blijkt mede uit de zinsnede: "…als daarbij de indruk wordt gewekt dat de opbrengst is bestemd voor een liefdadig of ideëel doel…".

In het derde lid zijn uitgezonderd inzamelingen die in besloten kring worden gehouden. Daarmee worden situaties bedoeld waarin tussen de inzamelende instelling en de persoon een bepaalde band bestaat bijvoorbeeld in kerkelijk verband of binnen een vereniging, welke band de achtergrond vormt van de actie. Het risico van misbruik is dan niet of nauwelijks aanwezig. Het bedoelde verband is nauwer dan alleen het bestaan van een gemeenschappelijk (papieren) lidmaatschap. Het begrip besloten kring veronderstelt een zekere bekendheid met elkaar. Een dergelijke inzameling zou in theorie in het openbaar, bij voorbeeld huis aan huis, kunnen plaatsvinden, maar is dus ingevolge het derde lid van de vergunningplicht uitgezonderd.

No comments: